SAKU ry | Hyvinvoinnin väylät SAKU_Hyvinvoinnin-vaylat | Page 9

Hyvä fyysinen oppimisympäristö on turvallinen, estee- tön ja terveyttä edistävä. Koulutuksen järjestäjän omassa hallinnassa olevat fyysiset oppimisympäristöt on kytkettävä oppilaitoksen opetus-, turvallisuus-, pelastus- ja opiskelu- huollon suunnitelmiin siten, että ne tukevat hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita. Ammatillisen koulutuksen monialaisuus asettaa opiskelijoi- den terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden toteutukselle monia haasteita, joita ei voida ratkaista yhdellä mallilla. Paljon istumista sisältävissä koulutusohjelmissa ja ammateis- sa ympäristöjen pitää tukea fyysisen kuormituksen lisäämistä, ja toisessa äärilaidassa fyysisesti kuormittavan opiskelun ja työn vastapainoksi tulee tarjota liikkuvuutta ja palautumista edistäviä virikkeitä. SAKU ry:n ylläpitämälle liikkuvaamis.fi -sivustolle on koottu vinkkejä hyvistä käytännöistä fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi oppilaitosten arjessa. Työpaikoilla tapahtuva opiskelu tapahtuu työpaikan, koulutuksen järjestäjän ja opiskelijan välisellä koulutus- tai oppisopimuksella. Työpaikolla on työturvallisuuslain velvoit- tama työsuojelun toimintaohjelma, joka vastaa oppilaitosten pelastus- ja opiskeluhuollon suunnitelmien kokonaisuutta. Opiskelijat tulee perehdyttää työturvallisuuslakiin ja työ- suojelun toimintaohjelmaan sekä osana koulutusta että kou- lutus- tai oppisopimusjaksojen alussa työpaikkakohtaisesti. Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli on Työterveyslaitok- sen ja SAKU ry:n yhteistyönä kehittämä malli työ- ja toimin- takyvyn opetuksen tueksi koulutus- ja oppisopimusjaksoilla. Mallin kuvaus ja tukimateriaalit löytyvät menetelmäpankista arjenarkki.fi-sivuilla. Psyykkisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan opiske- lun henkistä ilmapiiriä. Hyvä psyykkinen oppimisympäristö rakentuu yhteisön jäsenten keskinäisestä kunnioituksesta ja luottamuksesta sekä yhteisössä vallitsevasta turvallisuuden tunteesta. Hyvää psyykkistä oppimisympäristöä ilmentävät hyvät käytöstavat, vastuullinen toiminta ja monipuolinen vuorovaikutus. Hyvä psyykkinen oppimisympäristö vahvistaa opiskelijoiden mielenterveystaitoja, jotka puolestaan ovat tärkeä voimavara erilaisissa elämäntilanteissa ja erityisesti jatkuvasti muuttuvassa nopeatempoisessa työelämässä. Käy- tännön vinkkejä ja tukimateriaaleja psyykkisen oppimisympä- ristön kehittämiseen löytyy Suomen Mielenterveysseuran ja Yeesi ry:n verkkosivuilta. Sosiaalinen oppimisympäristö käsitteenä sisältää kaveri-, opettaja- ja ohjaajasuhteet, ryhmädynamiikan sekä yhteisön yleisen kiinteyden. Yhteisön jäsenyyden ja yhteisöllisyyden kokemisen on todettu edistävän niin opiskelu- kuin työhyvin- vointia. Lisääntyvän työpaikoilla oppimisen määrän myötä työyhteisöjen merkitys korostuu opiskelijan hyvinvoinnin kokemuksen lähteenä. Onkin tärkeää, että opiskelija otetaan työpaikalla osaksi työyhteisöä. Sosiaalista oppimisympäristöä tarkasteltaessa on huomi- oitava myös sosiaalinen media. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden yhteisön vahvistamiseen. Eri työpaikoilla opiskelevat voivat pitää yhteyttä toisiin opiskelijoihin ja opettajiin sosiaalisen median tai sähköisten alustojen avulla. Sosiaalisen median uhkakuvat on myös tärkeä tunnistaa. Niin opiskelu- kuin työyhteisöissä kiusaaminen on levinnyt sosiaaliseen mediaan, ja sen havaitseminen ja kiusaamiseen puuttuminen on vaikeaa. Sosiaalisen oppimisympäristön kehittämisen tukea löytyy Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Ryhmäilmiö-oppaasta sekä eivihapuheelle.fi- ja kampusrauhaa.fi-sivuilta. 6. Opetuksen sisällöt Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteissa on asetettu osaamistavoitteita ja laadittu arvioinnin perusteita opiske- lijoiden ammatilliselle hyvinvointiosaamiselle. Nämä asiat tulee nostaa opetuksen toteutussuunnitelmissa näkyvästi esille. Vaikka tutkinnon perusteissa ei enää mainita erikseen liikunnan opetusta, tulee fyysisen aktiivisuuden olla kes- keisessä roolissa koulutuksen sisältönä jo senkin takia, että liikkumisen ja aktiivisten opiskelupäivien on todettu edistä- vän oppimistuloksia. Opetushallituksen, UKK-instituutin ja SAKU ry:n tuottama Ammattikuntoon.fi-palvelu on tarkoitettu tukemaan hy- vinvointi ja työkyky -opetussisältöä. Palvelu on maksuton, verkossa ja mobiilina toimiva työkalu ammattiin opiskelevan nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan. Ammattiosaajan työkykypassi on konkreettinen väline työ- ja toimintakyvyn sisältöjen näkyväksi tekemiseen. Työkyky- passi on yhdeksän osaamispisteen laajuinen kokonaisuus, jonka osaamistavoitteet saavuttanut opiskelija osaa huolehtia 9