SAKU ry | Hyvinvoinnin väylät SAKU_Hyvinvoinnin-vaylat | Page 6

4. Johtaminen 6 Oppilaitosta tulee johtaa sosiaalisena yhteisönä, jonka muodostavat henkilöstö ja opiskelijat. Ammatillisen koulutuksen johtamisen erityisenä haasteena on työelä- mäyhteistyö, joka on verkostotyötä. Työpaikoilla tapah- tuva oppiminen on sopimuksiin perustuvaa toimintaa eri organisaatioissa työskentelevien johtajien, esimiesten, opettajien ja työpaikkaohjaajien kesken. Niinpä koulutuk- sen järjestäjien johtajilta ja oppilaitosten pedagogisilta esi- miehiltä edellytetään sekä oman organisaation johtamista että verkosto-osaamista työelämän johtajien ja esimiesten kanssa. Hyvinvointijohtamisen lähtökohtana on, että hyvin- voinnin edistämistä pidetään koulutuksen järjestäjän toiminnassa yhtä tärkeänä kuin pedagogista tehtävää ja sitä seurataan samalla vakavuudella kuin talouslukuja. Hyvinvoinnin edistämisen tulee olla näkyvissä kaikissa koulutuksen järjestäjän toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa: strategiassa, laatumittareissa, toimintasuunnitelmissa, henkilöstösuunnitelmissa ja opiskelijaoppaissa. Niin hen- kilöstön kuin opiskelijoiden osaamisen kehittämissuunni- telmissa työ- ja toimintakyvylle asetetaan tavoitteita, joita seurataan osana ammatillista osaamista ja sen kehitystä. Käytännön näkökulmasta on tärkeä huolehtia ensim- mäisenä henkilöstön hyvinvoinnista, sillä henkilöstön hyvinvoinnilla on suora vaikutus opiskeluhyvinvointiin. Hy- vinvointityön organisointi on järkevää toteuttaa henkilös- töhallinnon ja opiskeluhuollon ryhmien yhteistyönä. Kun opiskeluhuollon ryhmiin otetaan mukaan työhyvinvoinnin ja työterveyden edustajia, saavutetaan entistä kattavam- pi koko yhteisön hyvinvointia edistävä ryhmä. Monen koulutuksen järjestäjän organisaatiossa opiskeluhuolto- ryhmät onkin nimetty hyvinvointiryhmiksi. Muutamilla koulutuksen järjestäjillä tiedetään olevan myös opetuksen sisältöjen kehittämisen asiantuntijaryhmiä. OPS-ryhmän ja hyvinvointiryhmien yhteistyöllä voidaan vaikuttaa hyvin- voinnin edistämiseen opetuksen sisältöjä kehittämällä. Yksilön hyvinvointiin vaikutetaan tehokkaimmin koko yhteisöön kohdistuvilla toimilla. Liikunta- ja kulttuuri- seteleillä voidaan kannustaa yksilöä, mutta yhteisölle järjestetyt jumpat, pelivuorot, kuorot, tanssiryhmät jne. vahvistavat yksilön hyvinvoinnin lisäksi myös yhteisölli- syyttä. Arjen työn ja opiskelun lomaan järjestetyt tietois- kut, taukojumpat sekä lankutus-, kyykky- ja porraskäve- lyhaasteet ovat koko yhteisöä koskettavia arjen pieniä muistutuksia siitä, miten jokainen voi huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Pieniä, koko yhteisöä koskettavia asioita ei kuitenkaan tapahdu itsestään – niiden toteutumiseen tarvitaan johtamista. Johtamisen vanha kaava "20 % käskyjen ja ohjeiden antamista, 80 % valvontaa" pätee myös hyvinvointijoh- tamisessa. Mikäli käskyjen ja ohjeiden noudattamista ei valvota, niitä noudatetaan vain, jos ne koetaan itselle tärkeiksi. Strategisen hyvinvoinnin tilaa Suomessa on tutkittu kymmenen vuoden ajan, ja tutkimusraportit löytyvät verkosta maksutta. Ossi Aura ja Guy Ahonen ovat julkais- seet myös Strategisen hyvinvoinnin johtaminen -kirjan, jossa kuvataan ilmiön teoreettinen perusta, esitellään tapausesimerkkejä ja kuvataan strategisen hyvinvoinnin johtamisen toteutus käytännössä. 4.1 Hyvinvointijohtamisen teesit Hyvinvointijohtamisen teesien pohjana on käytetty Ossi Auran ja Guy Ahosen Strategisen hyvinvoinnin johtamisen perusvalintoja (kts. esim. ossiaura.com/auran-faktat-blogi/ -strategisen-hyvinvoinnin-perusvalinnat). 1) Hyvinvoinnin kokonaisuudesta vastaa ylin johto Ylin johto vastaa – siis johtaa ja resursoi – hyvin- voinnin. Johtamisella tarkoitetaan eritoten johtamis- järjestelmää: toiminnan vaatimuksia tukevia sisältöjä ja tavoitteita, selkeitä vastuita ja rooleja, kattavaa mittaristoa sekä kokonaisvaltaista raportointia ja vaikuttavuuden analysointia. Ilman ylimmän johdon todellista johtamista työ- ja opiskeluhyvinvointi jää irrallisiksi toimenpiteiksi ja sinänsä tärkeiksi oirehti- vien ihmisten ja työyhteisöjen korjaustoimenpiteiksi. Johto varmistaa sen, että hyvinvointi tukee toiminnan vaatimuksia. 2) Hyvinvoinnin tärkein toimija on esimies Hyvinvointityön tärkein vaikuttaja on lähin esimies, joka on päivittäin tekemisissä ihmisen kanssa. Tämä