SAKU ry | Hyvinvoinnin väylät SAKU_Hyvinvoinnin-vaylat | Page 4

2. Johdanto Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista, antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, kehittää työ- ja elinkei- noelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua. Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tarkoituksena on lisäksi edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehit- tymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L531/2017 2§) 4 Lakisääteisen tehtävän täyttämiseksi hyvinvoinnin edistä- minen on keskeinen tehtävä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten toiminnassa. Tämän tulee näkyä johtami- sessa, opetuksen järjestämisessä, opetuksen sisällöissä ja oppimisedellytykset varmistavissa tukipalveluissa. Oppilai- tosyhteisöjen hyvinvointiin panostaminen on lain velvoit- taman tehtävän lisäksi sekä inhimillinen että taloudellinen investointi tulevaisuuteen. Oppilaitosten työelämäkumppa- neille opiskelijoiden hyvinvoinnin ja työ- ja toimintakyvyn edistäminen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa on työpaikkojen yhteiskuntavastuun kantamista ja Työelämä 2020 -ohjelman toteuttamista. Mitä paremmin opiskelijat voivat ja mitä paremmin oman hyvinvoinnin edistämisen tiedot ja taidot juurtuvat asen- teisiin ja käyttäytymiseen opintojen aikana, sitä paremmin opiskelijat pääsevät kiinnittymään työelämään ja koulutuk- sessa kylvetty siemen tuottaa satoa ihmisen elinkaaren eri vaiheissa. Tässä julkaisussa hyvinvointia käsitellään holistisen ihmiskäsityksen näkökulmasta. Hyvinvoinnin kokonaisuus muodostuu terveydentilan lisäksi osallisuuden ja onnistu- misen kokemuksista. Koulutuksen aikana koettu hyvinvointi vahvistaa yksilön itseluottamusta ja valmiuksia kiinnittyä yhteiskuntaan. Yksilön ja yhteisöjen kokema hyvinvointi on ensisijaisesti inhimillinen pääoma, mutta myös yhteiskun- nalle taloudellisesti tuottava investoinnin kohde. Ammatillisen tutkinnon suorittaminen ja siirtyminen jatko-opintoihin tai työelämään edellyttävät ammattitaito- jen lisäksi elinikäisen oppimisen avaintaitojen sekä työ- ja toimintakykyä lisäävien arjen taitojen hallintaa. Opiskelu-, työ- ja toimintakyky kehittyvät usean tekijän yhteisvai- kutuksessa, eivätkä ole sidoksissa pelkästään yksilön persoonallisiin ominaisuuksiin. Kaikkiin ulottuvuuksiin voidaan vaikuttaa opetuksen toteuttamisella, sisällöillä ja tukipalveluilla. Jatkuvassa muutoksessa oleva työelämä ja ammatillinen koulutus sekä digitaalisuuden lisääntyminen yhteiskun- nassa muuttavat myös opettamista, ohjausta ja opiskelua. Tiedon ollessa nykyaikana avointa ja kaikkien saatavilla, opetuksessa onkin tiedon jakamista tärkeämpää ohjata opiskelijoita tiedon löytämiseen, arviointiin ja sovelta- miseen koko ajan kehittyvää tietotekniikkaa hyödyntäen. Oppilaitosten arjessa se tarkoittaa sitä, että koulutusorga- nisaatiossa jokaisen henkilöstöön kuuluvan toimenkuvaan sisältyy ohjaus- ja kasvatusvastuu. Ohjaus tulee ymmärtää laajasti, ja vertauskuvallisesti voidaankin puhua luotsaami- sesta, johon kuuluvat: • hyvin suunnitellut ja dokumentoidut opiskelusuunnitelmat (HOKS) • yksilöllisesti joustavat opiskelu- ja ohjausratkaisut • ennakoivat huolenpidon ja varhaisen puuttumisen mallit. Käytäntöön vietynä hyvinvoinnin edistäminen on arjen pieniä tekoja joka päivä. Tämän julkaisun tarkoituksena on antaa konkreettisia toimintamalleja hyvinvoinnin edistämi- seen ammatillisen koulutuksen arjessa.