SAKU ry | Action! 2/2021 - Page 25

on ollut käytössä vertais- ja asiantuntija-arviointitilaisuudet . Tilaisuuksista saatu palaute on hankkeissa koettu todella hyödylliseksi kehittämistyölle .
Tiedottamista Yksi tärkeimpiä tehtäviä on mahdollistaa tiedon leviäminen eli lisätä tietoisuutta hankkeissa kehitettävästä toiminnasta jo hankeaikana . Koordinaatio kannustaa kehitettävän toiminnan ja tavoitteiden kertomiseen jo hankkeen alkuvaiheesta lähtien . Onnistunut koordinaatio tiedottaa sisäisesti omalle hankeverkostolle ja heidän kumppaneillensa sekä ulkoisesti muille sidosryhmille .
Tiedottamisen välineinä koordinaatiohankkeiden toiminnasta ja tuesta kertovat hankkeiden verkkosivut , uutiskirjeet ja blogit . Sujuvista siirtymistä kerättyä tietoa saa selvityksistä sekä Hyvinvoivan amiksen materiaalipankista . Tiedottamisen foorumeina Zoomissa ja Galaksissa ovat erilaiset kohtaamiset , joissa kannustetaan tiedon avoimeen jakamiseen dialogien ja ryhmäkeskustelujen avulla . Avointa tiedon jakamista on , kun uskalletaan kertoa suunnitelmista , haasteista ja meneillään olevasta kehittämistyöstä , vaikka valmiita tuloksia ei vielä ole saatavilla .
Yhteistyötä Koordinoitavat hankkeet muodostavat yhteistyön ydinverkoston . Koordinaatio kutsuu verkoston koolle ja johdattelee sen dialogisuuden polulle . Dialogisuus rakentuu kuuntelulle , kysymysten esittelylle sekä osallistujien tasapuolisuudelle ( Holm , Poutanen & Ståhle , 2018 ). Yhteisen dialogin avulla hankkeet saavat apua kysymyksiinsä ja voivat hyödyntää toistensa kehityksen tuloksia . Innostunut yhteistyöverkosto palkitsee koordinaatiotyössä .
Aaltonen , Hytti , Lepistö ja Mäkitalo-Keinonen ym . ( 2016 ) kirjoittavat tavoitteellisesta yhteistyöstä , yhteiskehittämisestä . Yhteiskehittämisessä kuullaan tasavertaisesti eri sidosryhmiä , osallistujia ja hyväksytään monipuoliset mielipiteet . Galaksissa ja Zoomissa yhteiskehittämisen avulla kootaan aihealueiden yhteisiä asioita ja tuloksia selvityksiksi ja ns . kulmakiviksi , joiden avulla tuodaan tulokset laajemmin näkyväksi ja voidaan esittää suosituksia haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi .
Koordinaatiohankkeet tekevät yhteistyötä myös monien muiden verkostojen kanssa . Kohtaamme muiden koordinaatiohankkeiden edustajia ja hyödynnämme avointa dialogia . Vertaiskehitämme toistemme hyviä
käytäntöjä , ja toisinaan yhteistyö johtaa yhteiseen webinaariin tai koulutukseen . Teemme aktiivista yhteistyötä rahoittajien edustajien kanssa ja välitämme kehitettyjä tuloksia laajemmin ammatillisen koulutuksen kentälle . Kutsut eri asiantuntijaryhmiin avaavat eri verkostojen rajapintoja , joista voi löytyä hyödyllisiä yhteistyöalueita .
Rohkeutta ja ratkaisuja Koordinaatio rohkaisee hankkeita uuden kehittämiseen ja kokeilemiseen . Etätyöskentely asettaa varmasti haasteita esimerkiksi vuorovaikutukselle , mutta samalla se luo uusia ketteriä toimintatapoja tukea laajaa hankeverkostoa paikasta riippumatta . Onnistunut koordinaatio luo kehittäjäyhteisöjä , joissa verkostojen yhteistyöllä ja tiedonvaihdolla edistetään kehittämistyön läpinäkyvyyttä ja
Koordinaation tehtävät
tulosten valtakunnallista hyödynnettävyyttä . Palautteilla pystytään hiomaan timanteiksi hankkeessa luotuja toimintamalleja . Koordinaatio auttaa hankkeiden timanttisten tulosten levittämisessä , jotta uudetkin toimijat saavat tietoa kehitetystä toiminnasta ja mahdollisesti lähtevät kokeilemaan eli pilotoimaan uutta toimintaa .
Koordinaatio tukee ja ohjaa hankeverkostoa . Monipuolinen tiedon leviäminen vahvistaa hankeverkostoja ja rohkaisee kehittämään uutta tai parastamaan jo olemassa olevaa . Yhteiskehittämisen avulla tulosten vaikuttavuus saadaan näkyvämmäksi . Toivomme , että osaltamme pystymme vaikuttamaan yhteistyön sujuvuuteen ja toiminnan juurtumiseen . Hankeverkosto tarjoaa suunnattoman määrän osaamista , tietoa ja taitoa , joka kannattaa hyödyntää .
Zoomi-sujuvia siirtymiä edistämässä
• Ohjaus , neuvonta ja koulutus hankeverkostolle sekä Sujuvat siirtymät- verkoston ylläpito
• Kehittämistyön tueksi toteutettavat selvitykset
• Arvioidaan Sujuvat siirtymät- kokonaisuuden toteutumista
• Hankeverkoston kehittämien tulosten juurruttamisen tuki ja tiedon levittäminen
Zoomi hankekoordinaattori Essi Hirvikoski , essi . hirvikoski @ sakury . net
Lue lisää Opetushallituksen Zoomi- sujuvia siirtymiä edistämässä- sivustolta , https :// www . oph . fi / fi / koulutus-ja-tutkinnot / zoomi-sujuvia-siirtymia-edistamassa
tai Hyvinvoiva amis – sivustolta https :// hyvinvoivaamis . fi / beta / verkostot / zoomi-verkosto
Koordinaatiohanke Galaksi
• Hankeverkostojen luominen ( hankkeiden ydinverkosto sekä painopistekohtaiset verkostot )
• Tuki pilotointiin , mallintamiseen , juurruttamiseen ja levittämiseen
• Kannustaa hankkeita Oikeus osata -ohjelman laatua ja tasa-arvoa tavoitteisiin
• Kerätä ajankohtaista tietoa hankkeiden toteutumisesta ( kuulemiskierrokset kohtaamisissa sekä laadullinen ja määrällinen seuranta )
• Vaikuttavuusselvitys
Galaksi hankekoordinaattori Mari Korpela , mari . korpela @ sakury . net
Lue lisää koordinaatiohanke Galaksista Hyvinvoiva amis – sivustolta https :// hyvinvoivaamis . fi / beta / verkostot / koordinaatiohanke-galaksi
Lähteet :
Aaltonen , S ., Hytti , U ., Lepistö , T . & Mäkitalo-Keinonen , T . ym . Yhteistyössä Agile- hankkeen muiden tutkimusryhmien ja tutkijoiden kanssa . ( 2016 ). Yhteiskehittäminen : kaikki siitä puhuu , mutta mitä se on ja miten siinä onnistua ? Turun yliopiston verkkosivut . https :// www . utu . fi / fi / ajankohtaista / uutinen / yhteiskehittaminen-kaikki-siita-puhuu-mutta-mita-se-on-ja-miten-siina Viitattu 30.7.2021 .
Holm , R ., Poutanen , P . & Ståhle , P . ( 2018 ). Mikä tekee dialogin : Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteet ja edelly-tykset . Sitra . https :// www . sitra . fi / artikkelit / mika-tekee-dialogin-dialogisenvuorovaikutuksen-tunnuspiirteet-ja-edellytykset / Viitattu 30.7.2021 .
25