SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 13

Pohjoisen kauppaopetuksen monet vaiheet Junantuoma lahtelaisekonomi aloitti kaupallisten aineiden opettajana Lapin kauppaoppilaitoksessa 1972. Opettajakun- ta oli pieni, mutta kaikki tärkeät aineet olivat edustettuina. Kannatusosakeyhtiön omistama kauppakoulu oli aloittanut 1964. Aktiivisia perustamisessa olivat Sodankylän kunta, kansanedustaja Akseli Paarman sekä joukko paikallisia liike-elämän edustajia. Oma koulurakennus val- mistui ammattikoulun viereen 1976. Pohjois-Lapin ammattikoulu oli perustet- tu 1968. Kuntainliittoon kuuluivat Inari, Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki. Kaup- paoppilaitos liitettiin kuntainliittoon itsenäisenä oppilaitoksena 1977. Oppilaitosten ja elinkeino- ja yhteis- kuntaelämän kehitys kulkivat käsi kädessä – tarvittiin kaupallisen alan, toimistoalan, matkailualan osaajia sekä monipuolisia tekniikan alan osaajia. Perustettiin opisto- ja ylioppilasosasto ja matkailualan koulutus. Toteutettiin keskiasteen uudistus. 1980-luvun lopulla aloi- tettiin koulutus Ivalossa. Kauppaoppilaitoksen nimi muuttui Lapin matkailun ja yritystalouden instituutiksi. Kehitettiin aikuiskoulutusta iltaopetuksena ja kurssimuotoisena. 1990-luvun lamasta selvittiin väliaikais- ja aikuiskoulutuk- sen sekä erilaisten kokeilujen ansiosta. Oltiin mukana Lapin ammattikorkeakoulusuunnittelussa. Kansainvälistyttiin Un- karin, Norjan ja Ruotsin oppilaitosten kanssa. Pohjois-Lapin ammattioppilaitos ja Lapin matkailun ja yritystalouden AMMATILLINEN KOULUTUS EILEN instituutti yhdistyivät Pohjois-Lapin ammatti-instituutiksi 1994. Junantuoma ekonomi oli ollut rehtorina kauppaop- pilaitoksessa vuodesta 1975, ja nyt hänestä tuli yhdistetyn oppilaitoksen rehtori. Opiskelijoita oli noin 500. Vaikeuksia syntyi koulutuslupien vapautuessa. Inari erosi kuntayhtymästä lukuvuonna 1996–1997, kun SAAKissa voitiin aloittaa kaupallinen ja mat- kailualan koulutus. Viriteltiin EU-hankkeita ja siirryttiin perustutkintokoulutukseen. Aloitettiin datanomikoulutus ja kaivos- alalle suuntaava metallialan koulutus. Oppilaitos pääsi mukaan OPH:n Am- matillisen koulutuksen laadunhallin- nan kehittäminen ja laadun arviointi -projektiin. 1998 oppilaitos siirtyi Sodankylän kunnan omistukseen. Lappilaisia nuoria on ollut ilo opettaa. He ovat loistavia yksilöitä, jotka ovat menesty- neet pankinjohtajina, kauppiaina, myyjinä, talous- ja kunta- hallinnossa, matkailukoordinaattoreina, porotalousyrittäjinä sekä kansainvälisissä tehtävissä. Mieleen jäi suntion poika, joka pyysi aina luvan olla pois koulusta, kun piti soittaa kuolinkelloja. Inarilaiselle nuorelle naiselle piti antaa lupa osallistua poroerotukseen, vahtimaan oman poromerkkinsä oikeuksia. Utsjokiset nuoret tulivat aloittamaan kaupallisia opintoja, kun saivat kyydin – vaikka pari päivää myöhässä. Anna Maria Jääskeläinen opettaja, rehtori ja koulutusjohtaja 1972–2011 nykyisin SAJO ry:n seniorijaoston sihteeri 13