SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 27

Koulutuksen kaksoistavoite ja miten se toteutetaan Ammatillisella koulutuksella on kaksi tehtävää myös tulevaisuudessa: vahvistaa ammatillista osaamista ja tukea ihmisten kasvua yhteiskunnan jäseniksi. Usein nämä tukevat toisiaan, sillä ammatti ja työpaikka ovat hyvä keino kiinnittyä yhteiskuntaan. Tavoitteissa on myös ristiriitaa, sillä ammatillisten taitojen oppiminen edellyttää monia sosiaalisia ja elämänhallinnan taitoja, joita on usein hankala opettaa. Kuitenkin myös se on koulutuksen tehtävä. Johtamisen näkökulmasta amma- tillisen koulutuksen keskiössä ovat opettajat ja muu henkilökunta. Kaikki, mitä opiskelijat saavat ja oppivat, kulkee opettajien, ohjaajien, kuraat- torien, terveydenhoitajien ja muiden ammattilaisten kautta. Oppilaitoksen asiakkaita ovat opiskelijat, työelämä ja koko Suomi. Mutta asiakkaat eivät saa mitään ilman opettajia ja muuta henkilökuntaa. Opettajat, ohjaajat ja muut ammattilaiset ovat ammatilli- sen koulutuksen tuotantokoneisto, pääoma ja keskeinen investointi. Opettajat, kuten asiantuntijat yleensä, eivät ole helppoja johdettavia. He haluavat maksimaalisen autonomian ja sa- malla kokevat usein yksinäisyyttä haasteissa ja muutoksis- sa. Siksi ongelmia tuottaa helposti niin opettajien työhön puuttuminen kuin heidän jättämisensä rauhaan. Oman, meneillään olevan tutkimushankkeeni pohjalta tulevaisuuden tulokselliseen johtamiseen voi kuitenkin hahmottaa ohjenuoraa. Johtajan tehtävä on yhtäältä johtaa prosessia, jossa henki- lökunta kirkastaa itselleen oman työnsä eli koulutuksen ta- voitteen yhteiseksi päämääräkseen. Uusi laki antaa kaksoistavoitteineen vahvan pohjan, mutta se tulee konkretisoida oman työyhteisön ja arkirutiinien kieleen, jotta se voi elää myös käytännössä. Myös tavoitteiden ongelmat ja ristiriidat pitää nostaa esiin ja sanoittaa yhdessä. Samalla johtajan tulee turvata työn- tekijöille riittävät resurssit tavoitteen saavuttamiseen ja huolehtia, että yhdessä linjatut tavoitteet toteutuvat. Työntekijät pääsevät parhaimpaansa, kun johtaja kohtelee heitä asiakaslähtöisesti ja kuulostelee jatkuvasti, millaista polkua pitkin kukin työntekijä, osasto ja yksikkö pääsee tavoitteisiinsa. Ammatillisen koulutuksen tavoite on antaa opiskelijoille valmiuksia toimia mahdollisimman hyvin erilaisissa työpai- koissa, työtehtävissä ja koko yhteiskunnassa. Johtamisen ohjenuora saadaan, kun ajatus siirretään opiskelijoista opettajiin ja muuhun henkilökuntaan. Antti Maunu ammatillisen koulutuksen arkea tutkiva tutkijatohtori Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE:ssa AMMATILLINEN KOULUTUS HUOMENNA 27