SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 25

Tulevaisuutta tehdään jo tänään Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö astuu voimaan vuoden 2018 alussa. Moni asia ammatillisessa koulutuk- sessa tulee sen myötä muuttumaan. Miksi ammatillista koulutusta uudistetaan näin perinpoh- jaisesti juuri nyt? Eikö nykyisillä eväillä pärjättäisi? Vastaus kysymykseen löytyy ympäriltämme – ei pärjätä. Am- matillisen koulutuksen toimintaympäristö tulee monilta osin muuttumaan perinpohjaisesti erityisesti teknologisen kehityksen myötä. Työelämä on toki muuttunut aina, mutta tulevaisuudessa muutok- set näyttävät olevan mittakaavaltaan poikkeuksellisen suuria. Moni työ- tehtävä häviää ja uusia tulee tilalle. Työn merkitys ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Tässä muutoksessa amma- tillisen koulutuksen on pysyttävä mukana. Tulevaisuuden ammatillisessa koulutuksessa osaaminen ja oppija ovat ytimessä. Ammatillisen koulutuksen palveluilla ja pedagogisilla ratkaisuilla tuote- taan osaamista yhä enemmän siellä, missä asiakas sitä tarvitsee ja missä hän toimii. Tämän myötä myös työym- päristöjen merkitys oppimisen ympäristönä kasvaa. Koska osaamisen uudistamisen sykli on nykyistä nopeampi, ammatillinen koulutuksen palvelut ulottuvat koko työuralle. Vahva osaamisperusta on kivijalka, jonka varaan voidaan ja tulee rakentaa uutta osaamista muutosten myötä. Tule- vaisuuden ammatillinen koulutus parhaimmillaan integroi yksilön ja työpaikan tarpeet mielekkääksi toimintaedel- lytyksiä vahvistavaksi kokonaisuudeksi. Yksilön ohella myös työyhteisö oppii ja kehittyy. Ammatillinen koulutus ei enää ole niinkään osaamistarpeisiin vastaamista, vaan yhä enemmän kasvua ja uudistumista ruokkiva ja tukeva palvelu. Tätä kautta ammatillisella koulutuk- sella tulee olemaan myös toivoa ja uskoa luova tehtävä – se antaa eväitä selvitä ja menestyä muutoksessa. Mitä tähän kaikkeen tarvitaan? Varmasti kaikenlaista, mutta ainakin osaavia opettajia, viisasta ja ennak- koluulotonta johtoa, tiiviitä kump- panuuksia työelämän kanssa, herk- kyyttä tunnistaa toimintaympäristön muutoksia, kykyä ja rohkeutta uudistaa toimintaa ja nöyrää asennetta asiakkaiden palvelemiseen. Ammatillisen koulutuksen olemassaolon elinehto on, että se elää ajassa – sekä tässä ajassa että tulevaisuudessa. Tätä ammatillinen koulutus on tehnyt aina ja sitä sen tulee tehdä myös tulevaisuudessa. Etulinjassa on välillä pelot- tavaa, mutta jonkun siellä pitää olla, koska siellä otetaan vastaan ja siellä tehdään tulevaisuutta. Se paikka sopii ammatilliselle koulutukselle. Mika Tammilehto opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen osaston ylijohtaja AMMATILLINEN KOULUTUS HUOMENNA 25