SAJO ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu SAJO50 | Page 19

VAAO 2+1 – ovi työelämään Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) ja Skanska Talonrakennus Oy pilotoivat 2+1-oppisopimusmallin raken- nusalan perustutkintoon. Mallissa opiskellaan ensin kaksi vuotta VAAOssa. Opiskelijat ovat opiskelun ohessa Skans- kalla työssäoppimassa ja kesätöissä. Jos työt sujuvat hyvin, on nuorella mahdollisuus jatkaa kolmas vuosi Skanskalla palkallisella oppisopimuksella. Pitkäjännitteisellä yhteistyöllä varmistetaan yksilöllinen opintopolku ja nopeampi valmistuminen ja mahdollistetaan tule- vaisuuden työntekijän täsmäkoulutus yrityksen tarpeisiin. Kumppanuusmal- lissa ovat mukana myös Rakennusliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry, Aalto- yliopisto ja oppisopimuskeskus Tredu. Kokeilussa mukana olleiden osapuolten kokemukset olivat pelkästään positiivisia. VAAOn opiskelija Riku Nurkkala: "Saa olla töissä, on tekemistä, saa rahaa, saa paljon tietoa rakenta- misesta ja menetelmistä. Töissäolo on aina mukavaa." Skanskan vastaava mestari Janne Waulu: "Tämä on todella hyvä systeemi. Kaverit oppii ammattilaisilta työntekoa varmasti paremmin kuin koulunpenkillä." VAAOn koulutuspäällikkö Pentti Naukkarinen: "Opiskelija saa käytännön kokemusta ja ammattiin ohjausta sitoutuen työelämän toimintakulttuuriin. Työnantaja saa mahdollisuu- den kasvattaa nuoria talon tapoihin. Oppilaitoksen hyötynä näen mahdollisuuden laajentaa yksilöllisten opintopolkujen tarjontaa sekä syvenevän yritysyhteistyön." Skanskan pääluottamusmies Heikki Qvick: "Oppisopimus- jakson aikana työnantaja pääsee tutustumaan nuoreen ja hänen työskentelytapoihinsa. Malli auttaa meitä saamaan parhaat tyypit töihin heti heidän valmistuttuaan." Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Har- juniemi: "2+1-malli on aito rakennusalan koulutuksen laatuteko. Fiksusti hoi- dettu vuoden oppisopimus parantaa nuorten mahdollisuuksia saada töitä." Skanskan työpaikkakouluttaja Pete Risku: "Jos kokee, että pitäisi päästä tekemään enemmän, tämä on oikea ratkaisu. Tämä on sellaisille kavereille, jotka oikeasti tekee." Aalto-yliopiston tutkijatohtori Marjo Virnes: "Mallissa kokeiltu Ach so! -mobiilisovellus mahdollis- taa työsuoritusten dokumentoinnin myös silloin, kun opis- kelija, opettaja ja työnohjaaja ovat fyysisesti eri paikoissa." Opetushallitus palkitsi VAAOn Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailussa vuonna 2016. Kilpailussa kisasi 151 ehdotusta, ja VAAOn "2+1-malli Skanska Talon- rakennus Oy:ssä" oli yksi viidestä palkitusta käytänteestä. Malli on laajentunut kaikille aloille VAAOssa. Teija Kunelius VAAOn työelämäkoordinaattori AMMATILLINEN KOULUTUS TÄNÄÄN 19