Revista GuitarraMX NÚMERO 23 - 2021 - Page 68

VENENO EN LA PIEL F
Verso 3 Gtr . 2 c / Fig . Rít . 1 Gtr . 3 c / Riff A A
Dm / A A
& b ‰ œ œ # œ œ œ œ J J œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Di - cen que tie - nes ve
- ne - no en la piel y es que es - tás he - cha de plás -
° & b ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
Ó Œ ¿ œ ˙ ‰ # œ œ œ # ˙ n¿
Gtr . 1 ( en $ c / Fill 1 y 2 )
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
Œ
Dm / A
¢ ⁄
X 5 7
6 7 6 7 6 X
œ œ œ œ œ J œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
A Dm / A
& b ti - co fi - no
° & b
¢ ⁄
& b
° & b
¢ ⁄
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Ó
7
5 6
œ œ œ œ œ œ
Ó to di - vi no
A
Di
- cen que tie - nes un tac
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
Dm / A
y quien te to - ca se que da con él œ œ œ œ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ œ ˙ . Œ Ó ‰
1
8 8 6
3 5 3
6 5
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
Alla Coda Ø
‰ ‰ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ J ‰ Œ
7 7 œ
8
# œ J
1 / 2
Fill 1 Gtr . 1 ( eléctrica c / OD )
°
& b # w æ
nw æ
w æ
æ˙ .
æ œ
¢ ⁄ æ 1 æ 4 æ 7 æ 10 æ 12
Fill 2 Gtr . 1
° & b
w æ
# w æ
æ˙ ..
æ œ J æ˙ œ J ‰ Œ
¢ ⁄ æ 5 æ 9 10 15 15 æ æ