Reportajes Los Jaivas en Argentina - Septiembre 2017

GI RA OBRAS DE VI OL E T A P ARRA L OS J AI VAS- ARGENT I NA “ Vi ol et a s i empr e f ue una r ef er enci a” Embaj ador es de l a al i anz a andi na con el r ock ARGENTI NA L os J ai vas : gr andes éxi t os y un t r i but o a Vi ol et a Par r a L os J ai vas cant ar on en Radi o Naci onal F ol kl ór i ca EXCL USI VA SESI ÓN F OT OGRÁF I CA