Registre activitats de tractament CAO 27.04.23 Registre activitats de tractament CAO 27.04.23

Registre activitats de tractament – Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra
Compliment de l ’ article 30 del Reglament ( UE ) 2016 / 679 del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d ' abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d ' aquestes dades i de l ’ article 31 de la Llei Orgànica 3 / 2018 , de 5 de desembre , de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals .
Versió vigent a partir de : 28 d ’ abril de 2023 Aprovació : Acord de la Comissió Executiva de data 27 d ’ abril de 2023
Versions anteriors consultables a : - Acord de la Comissió Executiva de data 25 d ’ octubre de 2018 . - Acord de la Comissió Executiva de data 23 de juliol de 2020 .
Nom responsable
Consorci de l ’ Auditori i l ’ Orquestra
Dades de contacte
Carrer de Lepant , 150 , 08013 – Barcelona , tel . 932 47 93 00 , a / e : info @ auditori . cat .
Dades contacte del Delegat de Protecció de Dades
Carrer de Lepant , 150 , 08013 – Barcelona , tel . 932 47 93 00 , a / e : dpd @ auditori . cat .
Tractaments en qualitat de responsable
1 .
Registre de documents
2 .
Gestió de la nòmina i seguretat social
3 .
Gestió del personal
4 .
Salut laboral
5 .
Control de presència
6 .
Gestió de proveïdors
7 .
Servei d ’ entrades i abonaments
8 .
Gestió de la borsa de treball
9 .
Mailing Auditori
10 .
Mailing institucional
11 .
Videovigilància
12 .
Amics de l ’ Auditori
13 .
Registre usuaris EDR
14 .
Catàleg Servei de documentació i arxiu general
15 .
Registre d ’ accessos
16 .
Apropa Cultura
17 .
Gestió lloguer espais
18 .
Registre usuaris serveis educatius
19 .
Servei de notícies
20 .
Activitats Museu de la Música
21 .
Activitats de l ’ Auditori
22 .
Registre usuaris Museu de la Música
23 .
Auditori Digital
24 .
Sistema intern d ’ informació sobre infracció de normes