RACA Journal Shamus Rennie 60years

Rennie, Managing Dir e cto r, 2 an Ry lm lco Ma us am Sh Arthur Rennie , Fo un d Re A th ird g en e nn i e, Ma nagi n g D ire c t o r, 1 96 2 9 – 00 7 ... s s e ration family busin