Rómska Samária 2/2018 - Page 4

Prečo Rómska Samária ?

Niekedy nás vedia prekvapiť svojimi reakciami ľudia , od ktorých by sme to najmenej čakali , najmä keď nastane kritická situácia . Niečo podobné sa stalo aj v prípade Ježišovho milovaného učeníka Jána . Vieme , že pre Židov boli Samaritáni jedni z najväčších nepriateľov . Ale čo postoj Ježišových učeníkov voči nim ? Oni predsa na Ježišovi videli iné správanie voči Samaritánom . Rozprával sa so ženou- Samaritánkou , nevyhýbal sa prechádzať cez ich územie , uzdravoval aj Samaritánov a dokonca jedného z nich dal za vzor milosrdenstva . Raz však Samaritáni nechceli prijať Ježiša a jeho učeníkov na noc a vyhnali ich preč zo svojej dediny . Tu nadišla tá kritická situácia , ktorá odhalila zmýšľanie Jána , lebo vzbĺkol hnevom a chcel na Samaritánov zvolávať oheň z neba , aby ich zničil . Ježiš sa však k nemu obrátil a prísne ho napomenul : „ Nevieš , aký duch z teba hovorí ?“ ( porov . Lk 9 , 52-55 )

Neraz sa stretávam s vyjadreniami rôznych ľudí ale aj politikov , že na Rómov existuje len dlhý bič a krátky dvor . Aký duch vtedy z nich hovorí a k čomu to vedie ? Európa i Slovensko si už zažili takéto „ rýchle “ riešenie otázky „ cigánskych parazitov “, ktoré viedlo k fyzickej likvidácii státisícov Rómov počas 2 . svetovej
Aký duch zo mňa hovorí ?
vojny . Každoročne si tieto tragické udalosti známe aj ako rómsky holokaust pripomíname 2 . augusta ( v tomto čísle môžete nájsť svedectvo a rozhovor o týchto udalostiach na str . 20 - 22 ).
Boh pracuje na premene zvnútra von . Svet pracuje na premene zvonku dovnútra . Svet chce vyvádzať ľudí z ich špinavých brlohov . Kristus vyberá špinavé brlohy z ľudí a oni sami potom vychádzajú z brlohov . Svet chce formovať ľudí tým , že mení ich prostredie . Kristus mení ľudí , ktorí potom sami menia svoje prostredie . Svet chce tvarovať správanie ľudí , ale Kristus dokáže zmeniť povahu ľudí .
To však neznamená , že Rómovia nepotrebujú premenu . Je však dôležité , akým spôsobom sa táto premena udeje . Steve Covey v jednej svojej knihe píše : „ Boh pracuje na premene zvnútra von . Svet pracuje na premene zvonku dovnútra . Svet chce vyvádzať ľudí z ich špinavých brlohov . Kristus vyberá špinavé brlohy z ľudí a oni sami potom vychádzajú z brlohov . Svet chce formovať ľudí tým , že mení ich prostredie . Kristus mení ľudí , ktorí potom sami menia svoje prostredie . Svet chce tvarovať správanie ľudí , ale Kristus dokáže zmeniť povahu ľudí .”
Preto jedna z vecí , ktorá je na Božom srdci , je zmierenie . Boh nás zmieril v Kristovi so sebou , keď sme boli ďaleko od neho , keď sme boli jeho nepriateľmi . Zmierenie vychádza z pokánia , čo je uznania a odvrátenia sa od vlastných chýb . Zmierenie je pokoj – obnovenie harmónie a poriadku vo vzťahu . Zároveň má ešte jednu vlastnosť : kto ho zažil vo vzťahu s Bohom , je vedený k tomu , aby sa zmieril s druhým človekom , hoc aj s vlastným nepriateľom .
Toto napokon prežil aj Ján . Videl , ako Ježiš odpúšťa na kríži svojim nepriateľom . Videl , ako po zmŕtvychvstaní ako prvý dar priniesol pokoj do vzťahu so svojimi učeníkmi , ktorí ho opustili a zapreli . A videl , ako na nich dýchol svojho Ducha a poslal ich prinášať posolstvo odpustenia a zmierenia všetkým národom .
Boh má zvláštny zmysel pre humor . Najprv učeník Ján chcel na Samaritánov zvolávať oheň trestu a odsúdenia , no nakoniec prichádza k nim ako apoštol Ján , ktorý na nich kladie ruky a zvoláva na nich iný oheň - Ducha lásky a zmierenia ( porov . Sk 8,14-17 ). Akého ducha chceš prinášať ty do svojich vzťahov , ale aj do rómskej Samárie na Slovensku ?
Róbert Neupauer Ilustračná snímka Marek Molnár výzva
Rómska Samária 3
SAVORE Stretnutia podpornej platformy podľa oblastí anganžovanosti V sobotu 9. júna sa v Prešove konalo prvé stretnutie malých skupín platformy SAVORE v oblasti vzdelávania, sociálnej práce a lokálnej politiky. SAVORE vzniklo ako podporná platforma pre ľudí angažujúcich sa v rómskych komunitách v rôznych spoločenských oblastiach. Vzdelávanie V poradí prvé „malé SAVORE“ v oblasti vzdelávania bolo zamerané na tému kognitívneho posunu u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zhruba dvadsiatka účastníkov z oblasti základného vzdelávania (učitelia a riaditelia) venovali v prvej časti pozornosť prednáške psychológa Mariána Zimmermanna z Centra špeciálno-pegagogického poradenstva v Gelnici. Vo svojej prednáške sa zameral práve na prezentáciu stimulačného programu, ktorý aplikoval na vzorke približne tridsiatich žiakov vo viacerých školách (ZŠ aj SZŠ) Gelnického okresu. Zaujímavosťou celého stimulačného programu je fakt, že u všetkých žiakov bežných ZŠ, s ktorými Zimmermann pracoval, sa ich IQ po absolvovaní programu oproti vstupným hodnotám zvýšilo. Poradca štátneho tajomníka Ministerstva školstva Ján Hero v diskusii nabádal prítomných učiteľov a riaditeľov, aby pomenovali, kde sú ich najväčšie potreby. Ako obvykle sa to skončilo pri peniazoch – vyššie platy pre demotivovaných učiteľov, povinná predškolská príprava od troch rokov a financie na podporný odborný personál v školách. Psychológ Zimmermann to však na konci mierne skomplikoval, keď predložil tézu, že aj s týmito opatreniami bude vzdelávací systém iba hasiť to, čo sa zanedbalo do troch rokov. Tam je celý kľúč k odstraňovaniu tých obrovských rozdielov vo vzdelávacích dráhach detí z majoritného a rómskeho sociálne znevýhodneného prostredia. Tým sa však otvára téma prepojenia rezortu sociálnych vecí a zdravotníctva s rezortom školstva. A to je nemenej zložitá výzva. Ide napríklad o zavedenie povinnej predškolskej prípravy od troch rokov. Malý príspevok SAVORE k zmene môže byť v tom, že na tieto skutočnosti budeme dlhodobo vytrvalo poukazovať. Lokálna politika Na stretnutie zamerané na lokálnu politiku prišlo desať rómskych mužov so záujmom o angažovanie sa v spoločnosti. Najprv sa prítomným prihovoril starosta Raslavíc Marek Rakoš, ktorý hovoril o tom, ako sa dá cez skutočný vzťah a záujem o Rómov prostredníctvom obecných sociálnych podnikov prispieť k rozvoju nových zručností a vedomostí, k obnoveniu a budovaniu pracovných návykov a k zvýšeniu životnej úrovne i k zmene spoločenského statusu. Renáta Ocilková hovorila o tom, že najdôležitejšia vec v živote kresťanského politika je motivácia, pretože Boh vidí do nášho srdca a pozná naše myšlienky. „Naše angažovanie sa v politike má byť o službe ľuďom a hlavne, aby to malo zmysel pre večnosť. Pretože odpočet budeme určite raz odovzdávať: pred ľuďmi i pred Bohom,” uviedla. Gaboltov - Dňa 5. augusta sa v Gaboltove stretlo niekoľko tisíc Rómov a tých, ktorí s Rómami pracujú. Po 26-kr t tu spoločne chválili Boha, zúčastnili sa divadelného pásma, modlitieb, sviatosti zmierenia či slávnostnej svätej omše. Tohtoročné stretnutie sa nieslo v znamení príprav na blahorečenie Anny Kolesárovej. Rómovia z farnosti Jarovnice si pripravili divadelné 4 Ró ms ka S a m á r i a pásmo zo života tejto mučeníčky čistoty (na snímke). Túto myšlienku následne rozvinul ďalší hosť púte, rektor pastoračného centra Anny Kolesárovej Pavol Hudák, ktorý poukázal na to, aké krásne a dôležité je zachovať si čistotu vo vzťahoch a akú obrovskú hodnotu predstavuje panenstvo. Vrcholom púte Rómov bolo liturgické slávenie. Príhovor na tému spravodlivosť mal riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie o. Martin Mekel. -tk kbs Snímka tkkbs Sociálna práca V oblasti sociálnej práce prítomným sociálnym pracovníkom sr. Silvia Zábavová CJ, ktorá sa dlhodobo venuje komunitnej a sociálnej práci v obci Jarovnice predstavila systém ich fungovania od počiatkov ich misijno- sociálnej práce po dnešok. Predstavila výzvy a úskalia, ktorými prechádzali najmä z pohľadu získania si dôvery u miestnej komunity a podelila sa aj s radosťami z ich činnosti, medzi ktoré patrí viacero ľudí z komunity, ktorí zažili sociálnu zmenu, vzdelávajú sa a stali sa angažovanými v rôznych oblastiach miestnej komunity. Malé Savore poskytli tiež priestor na zdieľanie v malých skupinách, ako aj na výmenu podnetov v rámci informačného bloku. V ňom Ján Hero, poradca Igor André, Renáta Ocilková, Róbert Neupauer Snímka o. Martin Mekel Na P18 sme predstavili rómsku misiu a kapela F6 viedla chvály Prešov - Boli sme aktívne prítomní na P18 v Prešove, kde sa zišlo vyše 4000 mladých ľudí z celého Slovenska. V piatok 27. júla dopoludnia kapela F6 viedla chvály a počas popoludnia angažovanosti sme prezentovali Gréckokatolícku rómsku misiu. Zjednotili sme sa z viacerých okresov východného Slovenska, aby sme asi 50 mladým ľuďom svedčili o našej práci a angažovanosti. Duchovnú službu pre Rómov v rámci Gréckokatolíckej cirkvi predstavil o. Igor Čikoš. Nechýbali osobné svedectvá Rómov, video z divadelných vystúpení, prezentácie z táborov ako aj modlitby spevom, ktoré doprevádzali naše kapely. Nakoniec sa mladí z P18 mohli s našimi Rómami osobne porozprávať a hlavne sa povzbudiť vo viere. o. Michal Fedin Snímka facebook GRM Rómska púť v Gaboltove v znamení blahorečenia A. Kolesárovej   Malé SAVORE v oblasti vzdelávania štátneho tajomníka Ministerstva školstva predstavil programy, ktoré ponúka ministerstvo v oblasti podpory vzdelávania detí zo sociálne málo podnetného prostredia. Roman Eštočák pozval prítomných na každoročný Prešovský rómsky festival, ktorý budú organizovať 11.8.2018. Koordinátor SAVORE Róbert Neupauer zase pozval všetkých členov na stretnutie veľkého SAVORE, ktoré sa uskutoční 16.-17.11.2018 v Drienici pri Sabinove. Stretnutie vyvrcholilo svätou liturgiou a modlitbami príhovoru za jednotlivé oblasti angažovanosti v rómskych komunitách. R ó m ska S a m á r ia 5