Rómska Samária 2/2018 - Page 22

Gréckokatolícki misionári na Slovensku Ž atva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Je to výzva! V roku 2015 sme sa teda s rómskymi spoločenstvami z okolia Vranova nad Topľou začali modliť za ďalších kňazov pre rómsku pastoráciu. V tom čase sme s o. Igorom Čikošom boli dvaja. V lete 2016 prišli na stáž do Čičavy o. Radko Blichár a salezián z Ostravy o. Ladislav Nádvorník. Bývali v Čičave a boli veľkým prínosom pre pastoračnú činnosť. Po roku však o. Radko odišiel na misiu do USA a o Ladislav sa vrátil do saleziánskeho centra v Ostrave, kde tiež pracujú s Rómami. Ďalším kňazom, ktorý však do rómskej misie prišiel natrvalo bol o. Leontín Lizák ml. Ak si dobre spomínam, rozhodnutie pre tento krok prišlo na jeseň 2016 a od leta 2017 sa už stal riaditeľom GRM v okrese Stará Ľubovňa. Spočiatku býval v kaplánskom byte v Jakubanoch, po roku sa presťahoval do Čirča. Od leta 2018, vďaka Božej milosti, prichádzajú do pastoračnej služby Gréckokatolíckej rómskej misie ďalší štyria kňazi. Nemalý podiel má na tom aj vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorému veľmi záleží na rozvoji evanjelizačnej a pastoračnej činnosti a starostlivosti cirkvi o Rómov. Prvým je o. Michal Fedin, ktorý prišiel s rodinou, ešte ako laik v auguste 2017, bývať do pastoračného centra v Čičave. Ďalším je o. Peter Lazorík, ktorý mal pastoračnú skúsenosť v rómskom prostredí ako kaplán v Šarišskom Jastrabí. Skvalitnenie našej službe určite prinesie aj skúsený kňaz, ktorý pôsobil aj v misii na Ukrajine a prichádza z Košickej eparchie, o. Ján Lemeš. Jeho srdcovou záležitosťou sú deti z detských domovov, ktoré sú väčšinou z rómskeho prostredia. Do práce Bardejovského centra sa zapojí o. Rastislav Zapach, ktorý bol kaplánom v Snine. Má zatiaľ najmenej skúseností, ale čoskoro ich získa. Bohu sláva! Vypočul naše modlitby. Žatva v rómskom národe je však stále veľká a robotníkov je stále málo. Preto prosíme, pridajte sa k modlitbám na tento úmysel. Želáme všetkým kňazom - misionárom, ktorí sa rozhodli loviť ľudí v týchto vodách a privádzať na pasienky tieto vzácne ovečky, odvahu, múdrosť, vytrvalosť, silu, dobré zdravie a ochranu Presvätej Bohorodičky a Božích anjelov. o. Martin Mekel Snímka Róbert Neupauer ➔ dokončenie z predchádzajúcej strany ktorého boli deportované rómske rodiny. Studená zima a nedostatočná hygiena sa odrazili na zdravotnom stave zaradencov, najvážnejšia bola epidémia škvrnitého týfusu. V tábore bola vyhlásená karanténa a nemecké vedenie 22 Róms k a S a m á r i a nariadilo vo februári 1945 popravu 26 chorých (boli medzi nimi aj ženy a deti). Tábor bol rozpustený pred príchodom frontu. Od týchto tragických udalostí už ubehlo takmer 70 rokov. Ako vnímate ich pripomínanie si samotnými Rómami a väčšinovou spoločnosťou? O utrpení Rómov počas vojny sa v povojnovom období vôbec nehovorilo. K zmene prichádza iba pozvoľna v posledných desaťročiach. Podobne tomu bolo v celej Európe. Rómovia, ktorých sa perzekúcie dotýkali, sa snažili v povojnovom období vrátiť do života a zväčša ďalšie generácie nezaťažovali nenávisťou, spoločnosť túto tému bagatelizovala. V niektorých rodinách sa spomienky na druhú svetovú vojnu stali predmetom spomienkového rozprávania, čo nám neskôr umožnilo aspoň čiastočne spoznať toto obdobie. Kde možno nájsť na Slovensku a v Európe pietne miesta rómskeho holokaustu? M ládežnícka rómsko- slovenská kapela Fil3 vydáva začiatkom septembra svoje debutové CD s názvom Poklad, ktoré nesie podtitul "kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce". Nájdete na ňom desať nádherných autorských piesní popretkávaných hovoreným slovom, modlitbou a svedectvami. Produkčne zastrešil album Lukáš Goroľ, sólový gitarista kapely F6, ktorý je zároveň tútorom kapely Fil3. Nové CD si budete môcť zakúpiť v F6 obchode (obchod.ucf6. sk). V minulosti vydala kapela Fil3 v spolupráci s kapelou F6 hudobné CD s detskými piesňami pod názvom "Cesta - Pravda - Život". Veríme, že CD Poklad je začiatkom dlhej a požehnanej služby spomínanej mladej kapely. Tadeáš Gavala   Umelecké centrum F6 natočilo a vydalo tri klipy na Sárine au- torské piesne Lidža man, Zem zasľúbená a  Milovaná. K  Sáre sa pridali traja šikovní hudobníci a vzniklo zoskupenie Sára Jarková & band. Sledujte ich web, Facebook a Instagram stránky. Miest, ktoré pripomínajú porobu Rómov, je v Európe aj na Slovensku viacero, rovnako tak pribúda podujatí, a to tak na lokálnej, ako aj celoeurópskej úrovni. Od 90-tych rokov sa každoročne 2. augusta pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu koná pietny akt v Poľsku v Auschwitz – Birkenau na mieste bývalého koncentračného tábora. V rovnakom termíne naše združenie In Minorita organizuje od roku 2005 pietny akt v Banskej Bystrici. Pietny akt organizujeme aj v Dubnici nad Váhom na mieste cintorína, kde sú pochované obete zo zaisťovacieho tábora a na židovskom cintoríne vo Zvolene. Na Slovensku sa vyskytujú rôzne skryté alebo otvorené prejavy rasizmu alebo extrémizmu. ✥ Kapela F6 ohlasovala zmierenie medzi národmi v nadácii Renovabis v Nemecku pri príležitosti ich 25. výročia založenia. Z mierenie tour v P rahe ✥ Zmierenie Tour sa vďaka Božej milosti mohlo uskutočniť už aj v Prahe, kde sme sa osobitne modlili za jednotu kresťanov. Môžeme prezradi ť, že turné bude na jeseň 2018 pokračovať... Viac informácií nájdete na webovej stránke http://ucf6. sk/zmierenietour/ a na facebookových stránkach kapiel F6 a Lámačské chvály. F6 na púti rádia L umen v K rakove ✥ V Krakove sa uskutočnil 25. ročník púte rádia Lumen do svätyne Božieho milosrdenstva. V popoludňajšom programe púte zaujalo vystúpenie rómskej skupiny F6. Spevácky líder Lukáš Bužo počas svojho emotívneho vystúpenia motivoval všetkých počúvajúcich: „Boh dokáže meniť životy ľudí k lepšiemu, verím, že Boh dokáže meniť aj Rómov k lepšiemu,“ zdôraznil. -tg a tkkbs   Boh je mocný a  jeho moc sa nádherným spôsobom prejavuje aj v  životoch Rómov. V  Mariane zmenil zlý postoj ku kňazom, Matúša posmelil, aby vstúpil do spoločenstva a  Američanovi Billovi umožnil žiť s Rómami. Sláva Bohu! Sledujte ich príbehy na youtube kanále F6. Čo by mohlo prispieť k ich zmierňovaniu aj v súvislosti s nemým, ale predsa silne volajúcim odkazom obetí rómského holokaustu? Opätovný vzmáhajúci sa rasizmus a prejavy extrémizmu sú nebezpečné pre spoločnosť ako takú. Sme svedkami znevažovania Rómov, ale aj iných skupín. Myslím si, že poznanie dejín a súvislostí môže byť istou bariérou v šírení nenávisti, lebo dejiny potvrdili, že neznášanlivosť plodí zlo. Téma rómskeho holokaustu by sa mala dostať do vzdelávania, rovnako tak ako reálie o tejto národnostnej menšine. Iba poznaním a prijatím môžeme budovať v spoločnosti toleranciu a spolupatričnosť, ktorá je taká dôležitá pre spoločenskú kohéziu. Zhováral sa Róbert Neupauer Snímka RTVS Počas vojny bolo zavraždených 300 tisíc Rómov K apela F6 v nadácii R enovabis Poklad od kapely Fil3 R ó m ska S a m á r ia 23