Rómska Samária 2/2017 - Page 8

B. Škripek: Ľudmi nádeje sú Rómovia, ktorí pomáhajú slabším Štrasburg - Európsky parlament vlády pre rómske komunity: „Dnes členom komunity. Stávajú sa sa zaoberal situáciou základných už nestačí len pomenovať problém tak ľuďmi nádeje. A to nielen práv Rómov a ich integráciou a hovoriť do nekonečna o zlej pre Rómov, ale aj pre ostatných v EÚ. Tieňovým spravodajcom situácii Rómov v Európe.” obyvateľov regiónu. Je to tejto správy bol aj slovenský Branislav Škripek poukázal na novovznikajúci fenomén.” europoslanec Branislav Škripek, prácu mnohých, ktorí nečakajú Pred niekoľkými mesiacmi P. ktorý pripravil 5 Pollák poukázal na to, pozmeňovacích návrhov. že na pracovnom trhu v Avšak s prijatou správou automobilovom priemysle vyslovil nespokojnosť. by sa mohli uplatniť skôr Aj keď schválená Rómovia a nie zahraniční správa obsah uje potrebné pracovníci. Doteraz vláda výzvy na zastavenie nepodnikla potrebné protirómskych nálad a kroky k ich zamestnaniu. vyjadrení v spoločnosti, „K tomu, aby mohli podľa Škripeka to nestačí a Rómovia dostať prácu, treba ísť ďalej. „Musím na a tak vyjsť z chudoby, tomto mieste povedať, že potrebujú vzdelanie. Bez pred Bohom sme si všetci adekvátneho vzdelania a rovní. A preto postaveniu vhodnej pomoci sa nebudú Rómov v Európe, ako môcť zamestnať, a tak aj ich zapojeniu do zmeniť svoje zlé životné   Europoslanec B. Škripek spolu s bývalým splnomocnencom vlády fungovania spoločnosti, SR pre rómske komunity P. Pollákom v rómskom stane na Campfeste. podmienky,” dodáva Peter musíme venovať náležitú Pollák, s ktorým súhlasí na financie od vlády či EÚ: „Za pozornosť. Napriek tomu si aj Branislav Škripek. Ten na záver pomoci cirkevných pracovníkov z myslím, že táto správa ovplyvní dodáva: „Teším sa na obdobie, keď rôznych denominácií, neziskových životy Rómov iba minimálne, Romóvia prestanú byť považovaní organizácií a za pomoci mnohých pretože veľmi málo zdôrazňuje len za »problém«, ale budú prinášať kresťanských dobrovoľníkov nutnosť angažovania sa samotných riešenia otázok nezamestnanosti, vznikajú na Slovensku projekty, Rómov,” povedal Branislav Škripek ekológie, komunitného rozvoja a kde samotní Rómovia pomáhajú v pléne EP. Jeho slová potvrdzuje aj budovania rodín.” Peter Pollák, bývalý splnomocnenec svojim slabším, chudobnejším Elena Burešová Z misijných polí východného Slovenska Jakubany V piatok 29. júla 2017 sa na rómskej osade v Jakubanoch konala verejná evanjelizácia, ktorej sa zúčastnilo približne 300 Rómov. Evanjelizačný tím zo spoločenstva apoštola Pavla ohlasoval Božie Slovo, ktoré v ľuďoch mocne zarezonovalo. Zjednotení v chválach a uctievaní nášho Pána sme už krátko po začiatku evanjelizácie zažívali Božiu prítomnosť a Jeho lásku k rómskemu národu. Boh sa intenzívne dotýkal mužov aj žien – mnohí z nich sa rozhodli zanechať starý spôsob života. život v priemernosti či vlažnosti, ale pozvanie k svätosti a prísľub kňazských povolaní spomedzi Rómov. Toto boli hlavné posolstvá, ktoré zasiahli srdcia ľudí chváliacich Boha v bývalej stajni v Šarišskom Jastrabí. Inde sa totiž pre Po sv. liturgii zazneli svedectvá i slovo určené Rómom, ktorí túžia po Bohu. Renáta Ocilková hovorila o tom, aké veľké veci urobil Pán v jej živote, ako bola Bohom uzdravená z rakoviny i z neplodnosti. Gloria Gray vyzvala všetkých prítomných k životu v svätosti. Viac ako 200 Rómom zo Šarišského Jastrabia, Malcova i Jakubian, ktorí nastúpili na cestu za Ježišom, Gloria povedala: „Spomedzi vás povstanú kňazi!“ Žiadne mierne poopravenie života, žiadny obrátených Rómov (zatiaľ) nenašlo miesto... Mocná prítomnosť Boha práve v tomto prostredí však dokazovala, že Boh sa naozaj narodil v maštali. V chudobe, na okraji spoločnosti prišiel pravý Boh a pravý človek. A s Ním aj prisľúbenie života v plnosti pre každého, kto sa rozhodol nasledovať Ho. Na Sigorde prebieha formácia pre službu v rómskych komunitách Sigord - V Gréckokatolíckom centre pre rodinu na Sigorde od začiatku septembra prebieha pravidelná mesačná formácia ľudí slúžiacich v rómskych komunitách, ktorú zastrešuje Gréckokatolícka rómska misia. Približne 40 účastníkov – kňazov, sociálnych pracovníkov a laikov angažovaných v rôznych službách sa formuje prostredníctvom prednášok zameraných na oblasť vodcovstva, na reálie rómskych 8 Ró ms ka S a m á r i a komunít a na kresťanskú identity. V malých skupinách je vytvorený priestor na vzájomné zdieľanie a spoznávanie sa. Na stretnutia sú vždy pozývaní aj hostia, ktorí nás obohacujú svojimi skúsenosťami z vedenia spoločenstiev. Doteraz k nám zavítali Peter Štupák, vedúci katolíckeho spoločenstva Maranatha z Prešova, Braňo Letko z Lámačských chvál, Jozef Mikloško z organizácie Úsmev ako dar a redemptorista o. Milan Záleha. Na decembrové stretnutie prisľúbil svoju účasť vladyka Ján Babjak a salezián o. Peter Bešenyei, ktorý má dlhoročné skúsenosti z rómskej misie. Róbert Neupauer Snímka Monika Frišničová Šarišské Jastrabie Dňa 23. augusta 2017 navštívili Šarišské Jastrabie laická misionárka Gloria Gray, Renáta Ocilková, ako aj hudobníci a modlitebníci z evanjelizačných kapiel F6 a z Lámačských chvál. Hosťami boli taktiež duchovní otcovia Igor Čikoš a Leontín Lizák. Sv. liturgiu slúžil otec Miroslav Šimko a hudobne ju sprevádzala kapela F6. Po liturgii sa k nim pridali Lámačské chvály. Už samotný moment spoločných chvál bol silný a vyjadroval túžbu Čirč V nedeľu 3. septembra 2017 organizovalo Okresné centrum GRM v Starej Ľubovni evanjelizáciu v Čirči. Boh sa dotýkal mnohých ľudí. Evanjelizačný tím ohlásil Krista, ktorý sa hneď priznával. „V ten deň, keď sme mali ísť do Čirča, skoro nikto z tímu nechcel ísť. Každý mal niečo a diabol takto chcel prekaziť Božie plány. Hodinu som obvolával ľuďí, aby prišli slúžiť. Keď sme prišli do Čirča, tak ma veľmi prekvapila čistota na osade. Deti nás privítali pozdravom – dobrý deň, s čím som sa nestretol ani doma, ani v iných osadách. Keď sme začali chvály, ľudia prichádzali a veľmi pozorne počúvali a Boh sa ich dotýkal. Na ich tvárach bolo vidieť úsmev aj plač. Po evanjelizáciách v Čirči aj Jakubanoch vidím, ako sa Duch Svätý dotýka najmä otcov. Pred dvoma rokmi to tak nebolo, aby muži zostali počas chvál alebo svedectva a nieto ešte pri kázaní Božieho slova. Tí, ktorí boli predtým tvrdí a chladní, teraz činia pokánie a vidím, ako pracujú na svojej spáse,“ podelil sa s nami o svoje dojmy Igor Turták, pastoračný asistent zodpovedný za evanjelizácie. Renáta Ocilková, Leontín Lizák, Igor Turtá k Snímky autori po zmierení rómskeho a slovenského národa. Hudobníci z týchto kapiel sa navzájom striedali i dopĺňali a v akejkoľvek kombinácii hudobníkov z obidvoch kapiel im to nádherne ladilo. Chválili Boha a pozývali k živému vzťahu s Ním. R ó m ska S a m á r ia 9