Rómska Samária 2/2017 - Page 3

slovo na úvod
Obrázok na titulnej strane : bl . Emília Rodriguéz , autor obrázku : Raúl Berzosa vydáva

slovo na úvod

Drahý čitateľ ! Božie Slovo rozpráva o mnohých veľkých veciach , ktoré urobil Boh človeku . Možno , že si si pri jeho čítaní povzdychol a povedal si : „ Ach , keby aj teraz Boh robil také zázraky .“ Alebo pri počúvaní evanjelií v chrámoch : „ Ach , keby tak Ježiš bol teraz tu s nami a uzdravoval .“ Viacerí máme takéto skúsenosti . V dnešnej dobe je pre nemálo ľudí zázrak iba niečím , čo sa dialo v Starom či Novom zákone . No dnes , v dnešnom modernom svete je to len akási história , ktorú si pripomíname . Avšak , práve opak je pravdou , pretože náš Boh nie je

Bohom , ktorý robil zázraky kedysi , ale je Bohom , ktorý robí zázraky stále , aj dnes . On nikdy neprestal byť
Všemohúci a Živý .
V poslednom čase sa ma pri osobnej modlitbe veľmi dotýka slovo z knihy proroka Izaiáša ( 30 , 8 ), ktoré hovorí : „ Teraz choď , napíš to na tabuľu pred nimi a vpíš to do knihy , aby to bolo pre budúce dni ako svedectvo naveky .“ Uvedomujúc si , že viera je z počutia , kladieme v našom maličkom len nedávno vzniknutom rómskom spoločenstve veľký dôraz na to , aby si Rómovia navzájom vydávali svedectvo o tom , aké veľké veci , ba priam až zázraky urobil a neustále robí v našich životoch nebeský Otec . Každé jedno naše stretnutie sme svedkami úžasných a silných svedectiev , skrze ktoré rastie naša viera - viera v Boha a v to , že Jemu nie je nič nemožné .
Drahý priateľ , dostáva sa Ti do rúk druhé vydanie časopisu Rómska Samária , ktorý chce byť svedectvom aj pre teba . Svedectvom o tom , že náš Boh je živý a robí zázraky aj v dnešnom modernom svete v životoch Rómov i Slovákov . Robí zázraky v našich rodinách , vo vzťahoch , v manželstvách a v mnohých ďalších oblastiach našich životov . Nech je čítanie týchto svedectiev pre teba povzbudením vo viere , že nášmu živému Bohu nie je nič nemožné . o . Leontín Lizák

obsah

VÝZVA
3 Prečo Rómska Samária ? Je pohár poloplný alebo poloprázdny ?
UDALOSŤ
4 Matka - mučeníčka
5 Zázrak zmierenia sa už začal
MOJA MISIA
16 Získala som iný pohľad na Rómov
SVEDECTVO
18 Odpustenie : kľúč k väčšej láske
PODPORA
PREDSTAVUJEME
21 Gréckokatolícka rómska misia v okrese BJ
DUCHOVNÉ SLOVO
22 Cirkev je tu pre evanjelizovanie
UMENIE
SPRÁVY
10 Správy z rómskej Samárie
ROZHOVOR
12 Obrátenie Rómov je na obzore naších dní , preto tomu napomáhajme zo všetkých síl
19 Podporujem misionára
26 Staň sa misijným partnerom Gréckokatolíckej rómskej misie
POZVANIE
20 Sieť angažovanej verejnosti a osobností pre rómske etnikum
24 Hudbou sprevádzaná sv . liturgia
24 Formácia rómskych kapiel VÍZIA / PODPORA
26 Čím sa riadiš ty ?

Obrázok na titulnej strane : bl . Emília Rodriguéz , autor obrázku : Raúl Berzosa vydáva

Gréckokatolícka rómska misia ( IČO : 51030365 ) v spolu prá ci s Rómskym duchovno-spoločenským strediskom v Krížovej Vsi ( Komisia pre mládež v Spišskej diecéze ). Kontakt : Gréckokatolícka rómska misia , Hlavná 1 , 080 01 Prešov .
☎ 0917 350 165 ; ✉ redakcia @ romskamisia . sk ; web : romskamisia . sk Zodpovední redaktori a grafická úprava : Róbert Neupauer , Martin Mekel . Redakčná rada : Igor Čikoš , Leontín Lizák , Miroslav Baník , Lukáš Bužo . Jazyková úprava : Veronika Gavalová , Tadeáš Gavala . Tlač : Varínska tlačiareň . Číslo účtu : SK42 0900 0000 0051 3363 5686 . Evidenčné číslo : EV 5556 / 17 . Ročník 1 . Číslo 2 . Vychádza štvrťročne . Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky ! Toto číslo Rómskej Samárie výchádza aj ako príloha časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku SLOVO .