Rómska Samária 2/2017 - Page 27

➔ dokončenie z predchádzajúcej strany
nom štádiu vývoja , že kňazov mám dostatok a neviem , kde ich dávať . Farnosti , ktoré sa dali rozdeliť , som rozdelil , kde bol potrebný kaplán , už je tam . Vybudovali sa centrá pre mládež , pre rodiny , pre Rómov . Dosť kňazov odišlo pracovať do Vojenského ordinariátu , niektorí aj na misie za oceán a Prešovská archieparchia má plný seminár . Už pred niekoľkými rokmi som oznámil bohoslovcom , že sa sústredíme v najbližších rokoch na pastoráciu s Rómami . Je to ťažšia , ale veľmi dôležitá pastorácia , ktorej výsledky sa už ukazujú . Teším sa , že si kňazi a bohoslovci nachádzajú cestu k tejto práci a berú ju ako svoje poslanie . Chvála Pánu Bohu , nielen samotní kňazi , ale aj ich manželky , ba celé rodiny sa zapájajú do rómskej misie . Veľmi sa tomu teším .
Čo vidíte ako praktický záver alebo vyústenie archieparchiálneho zhromaždenia o rómskej misii ? rozhovor
To , čo som práve naznačil , či dostatočne jasne pomenoval v odpovedi na predchádzajúcu otázku . Nebudem sa opakovať . Práca s Rómami sa rozbieha naplno . Vznikajú rómske centrá , sú kňazi vyčlenení pre Rómov a o nejaký čas , o niekoľko rokov budete vidieť veľké Božie požehnanie . A veru , budeme sa od Rómov aj učiť , ako sa modliť , ako s celým srdcom slúžiť Pánu Bohu .
V diecézach na Slovensku sa pastorácia medzi Rómami robí s výnimkou zopár misijných centier len v rámci farností . Tu Gréckokatolícka rómska misia predstavuje skôr misijný model . Prečo ste sa rozhodli pre zriadenie tohto modelu ? Nemáte obavy , že to naruší zabehané štruktúry farskej pastorácie ?
Nemám obavu . Som v tom veľký optimista a kdesi vo vnútri cítim , že je to práca , ktorá sa uberá správnym smerom . S touto prácou sa malo začať už skôr . No čas dozrel až teraz – vlastne už pred niekoľkými rokmi . Obava , že sa narušia zabehnuté
� Počas návštevy slovenských biskupov ad limina apostolorum v Ríme v novembri 2015 Prešov Otcovi dar - srdce , ktoré vyrobili Rómovia v dielni Roma Art v Čičave .
štruktúry ? Poviem otvorene , čo si myslím . Bude dobre , keď sa narušia zabehané štruktúry a keď sa rozhýbu nielen kňazi , ale aj farnosti . Pozrite čo robí Svätý Otec . On sa ujíma vždy tých slabých . Ide tam , kde to nefunguje . On v núdznych vidí samého Ježiša Krista a motivuje všetkých veriacich k službe . Hlása , že sa máme rozhýbať vo viere . Ten , ktorému sa máme dať rozhýbať , sa volá Svätý Duch . On vanie , kde chce . Mali by sme zachytiť jeho vanutie .
Ako vidíte , že by malo fungovať prepojenie medzi misijnými štruktúrami a štruktúrami farskými ?
Pozrime sa trochu do minulosti , kde to fungovalo . Koľko malo malé Slovensko misionárov vo svete !
A akí výnimoční , obetaví , svätí a Svätým Duchom zapálení muži a ženy to boli ! Dovoľme , aby sa udial ten zápal aj dnes . Nebráňme tým , ktorí v duši cítia povolanie byť misionármi . Naopak , motivujme
Zapojiť sa do rómskej misie je výzva Cirkvi a dnešných čias . Napriek skepse mnohých , ktorí k skúsenosť , že sa to dá . A táto skúsenosť nadobú akýsi „ veľký bum “, keď si Boh povoláva do svojej
ich a rozvíjajme v nich túto túžbu . Nemusíme začínať od piky , od ničoho . Máme už vyšliapané cesty a Božích mužov a ženy , ktorí sa vynikajúco zhostili svojho povolania i poslania . Ale nezabúdajme , že takí obetaví ľudia už existujú . Možno by bolo potrebné o nich písať , zverejniť ich hrdinské svedectvá , aby sa nadchli ich príkladom aj iní . Inšpirujme sa prácou misionárky Glorie Gray , ktorá vo svojom úctihodnom veku netrávi svoju
14 Rómska Samária