Rómska Samária 2/2017 - Page 24

Hudobne sprevádzaná sv. liturgia Dôstojnosť, duchovný rozmer a zároveň tempe- rament a rytmus. Tak by sa dal charakterizovať ná- pev liturgie, ktorý sa použí- va pri bohoslužbách v rám- ci Gréckokatolíckej rómskej misie. Čičava - Dňa 30.9.2017 sa v Čičave v Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov uskutočnilo celodenné stretnutie kapiel v rámci projektu „Tútoring rómskych kapiel“, ktorý je podporený nadáciou Slovenske sporiteľne. Do programu, ktorý pripravili členovia kapely F6, bola zapojená aj speváčka zo spoločenstva Marana Tha. Sústredenia sa zúčastnili miestne kapely a kapely z Krížovej Vsi, Snakova a Lenartova. Súčasťou programu neboli len teoretické prednášky, ale aj praktický blok, počas ktorého si kapely mohli vyskúšať spoločné hranie na nástrojoch. Lukáš Goroľ Líder kapely F6 Lukáš Bužo predstavuje víziu a aktivity Umeleckého centra F6 Dva nové videoklipy na youtube Čičava - Umelecké centrum F6 zverejnilo na svojom kanále na youtube. com dva nové videoklipy. Prvý s piesňou O Del man dikhel (Boh ma vidí) je z hudobného albumu Bararas. Od leta mal už vyše 15 000 zhliadnutí. Druhý zverejnený klip s piesňou Boh aj Človek je od detskej kresťanskej kapely fil3, ktorá v spolupráci s kapelou F6 vydala v roku 2015 svoj debutový album Cesta - Pravda - Život. -neu obchod.ucf6.sk Kúpou týchto produktov podporujete Gréckokatolícku rómsku misiu unikátne dekorácie | ikony ako ich (ne)poznáte | originálne CD & DVD | hodnotné publikácie a knihy 24 Róms k a S a m á r i a Chceme vykonávať svoju misiu seriózne a naplno Prečo vzniklo umelecké centrum F6? prinášať zmierenie do vzťahov medzi Rómami a Slovákmi. Služba kapely F6 vzišla z pôsobenia Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave. Pri vzniku kapely v roku 2007 sme sa rozhodli, že chceme byť Božími bojovníkmi. Kvôli tomu sa voláme F6, lebo v 6. kapitole listu Efezanom (skratka Ef 6) sa píše o Božej výzbroji. Umelecké centrum F6 je organizačná zložka Gréckokatolíckej rómskej misie, ktorej zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a aj občianske združenie. Umelecké centrum F6 bolo otvorené v marci 2017 pri príležitosti 10. výročia vzniku našej kapely. Vznik umeleckého centra F6 vzišiel z potrieb rozvíjajúcej sa rómskej misie, ale aj my v kapele sme si uvedomili, že chceme začať niektoré veci robiť viac seriózne a naplno. V tomto čísle časopisu sa venujeme Zmiereniu tour, ktoré robíte s Lámačskými chválami. V minulom čísle sme písali o projekte Bararas. Skús predstaviť naším čitateľom aj iné aktivity, cez ktoré túto víziu napĺňate? Čo je vašou víziou? Našou víziou je budovať a podporovať kresťanskú rómsku kultúru a umenie. Túžime tiež youtube.com uverejňujeme rôzne naše klipy a videá s posolstvom zmierenia. V novembri sme otvorili na našej stránke e-shop, prostredníctvom ktorého si ľudia môžu zakúpiť rôzne hudobné, umelecké a publikačné produkty, čím podporujú rómsku misiu. Poslednú dobu sme začali chodiť po základných a stre dných školách, kde robíme výchovné koncerty pod názvom „Dajme predsudkom mat“. Pán nám ukazuje, že takýmto spôsobom dostávame priestor posúvať Božie veci medzi mladú generáciu, ktorá je našou budúcnosťou. Chceme zavesiť na klinec akékoľvek predsudky, dať im mat a vykročiť v jednote vpred, pretože tento ťah môže ovplyvniť budúcnosť. Snažíme sa mladým ľuďom hovoriť o Bohu a vôbec nie sme na nich jemní, lebo všade naokolo sú na nich jemní a potom nevedia, čo so sebou. Keď sme napríklad boli v Čemernom, mladí sa nás pozerali, že čo vy nám tu spievate a hovoríte. Keď som im začal hovoriť o našej službe vo väzení, tak všetci stíchli. Čo robíte vo väzniciach? Podporujeme rôzne rómske kapely v ich duchovnom raste. Podieľame sa na tvorbe evanjelizačných CD. Najbližšie vyjde takéto CD s vianočnými piesňami pod názvom ŠUN4. Zastrešujeme organizáciu rómsko- slovenského festivalu FestRom. Na Väznice ale aj detské domovy sú preplnené Rómami. Podľa neoficiálnych údajov 40% väzňov na Slovensku sú Rómovia. Chodíme teda po rôznych väzniciach na Slovensku, kde robíme prvotnú evanjelizáciu, ktorá je veľmi priama. Snažíme sa Rómov i Slovákov vo väzení viesť k tomu, aby robili pokánie a mali Božiu milosť. Boh sa dotýka mnohých ľudí vo väzení, ktorí sa obracajú a menia svoje životy. Zhováral sa Róbert Neupauer Smímky Michal Libant a archív UC F6 Cirkevná hudba bola vždy ovplyvňovaná aktu- álnou kultúrou aj kultúrou národa, v ktorom sa zrodi- la. V priebehu storočí sa v cirkevnom speve vytvára- li stále nové piesne a nápe- vy. Evanjelium prináša ra- dosť do života človeka aj cirkvi. Túto radosť je po- trebné, niekedy až nutné, vyjadrovať. Ak sa potláča hnev, tak v človeku zosta- ne zahorknutosť. Keď ne- vyjadrujeme nadšenie a ra- dosť, zostane nám srdciach a vzťahoch chlad. A úžas- ným vyjadrením radosti je pieseň a hudba. V priebehu desaťročia sa v rámci našej služby roz- víjala hudobná služba. Tá sa sta- la prirodzenou súčasťou nedeľ- ných bohoslu- žieb. Liturgický spev pravidel- ne sprevádza ka- pela. Evanjelizačné CD s názvom - ŠUN3 chce po- môcť priblížiť li- turgiu ľuďom, ktorí by na boho- službu dobrovoľ- ne neprišli. Môže byť tiež užitočným pre ľudí, kto- rí cestujú denne za prácou a počas cesty sa chcú mod- liť. Želáme, aby bolo inšpi- ráciou pre ďalšiu liturgic- kú tvorbu. Lepšie je raz počuť a za- žiť, ako dvakrát čítať. Ob- jednajte si na našom e- shope. o. Martin Mekel Formácia rómskych kapiel R ó m ska S a m á r ia 25