Rómska Samária 2/2017 - Page 20

S ieť A ngažovanej V erejnosti a O sobností pre R ómske E tnikum Pridaj sa a angažuj sa s vierou pre budúcnosť Slovenska V vom SAVORE (v preklade do slo- venčiny VŠETCI), čo je skratka pre: Sieť angažovanej ve- rejnosti a osob- ností pre rómske etnikum. Hlav- ným cieľom siete SAVORE je vy- tvoriť priestor pre všetkých ľudí angažova- ných v rómskych komunitách stre- távať sa spoločne i podľa oblasti svojej angažova- nosti, aby zdie- ľali svoje skúsenosti, vy- tvárali vzťahy, rástli v kompetentnosti v rámci svojej oblasti, nadväzovali spoluprácu a vnímali pod- poru Cirkvi a rovnako zmýšľajúcich ľudí pre svoju prácu. Keďže na východe Slovenska majú Rómovia už výrazne zastúpenie, našou hlavnou víziou je: Prebúdzanie angažovanosti s vierou pre budúcnosť Slovenska. Ako to dosiahnuť? Najmä skrze to, že každý prispeje angažovanosťou na svojom poli pôsobnosti. Preto chceme v horizonte 5 – 10 rokov vidieť: ✥ v oblasti lokálnej politiky a podnikania: ako povstávajú charakterné a kompetentné osobnosti pracovného a spoločenského života; ✥ v oblasti pastoračnej práce: ako rastie tím Miesto, dátum a program 1. stretnutia SAVORE 27. januára 2018 (sobota) Ľutina - Dom sv. Mikuláša. 9.00 – 9.50 – príchod a registrácia 10.00 – 11.00 – sv. liturgia s Prešovským arcibiskupom Mons. Jánom Babjakom SJ 11.15 – 12.30 – predstavenie vízie SAVORE a príhovory hostí 12.45 – 13.15 – obedňajšia prestávka 13.30 – 15.00 – stretnutie v skupinách podľa oblastí angažovanosti 15.15 – 16.00 – informačný blok 16.00 – 16.30 – závery 20 Ró ms k a S a m á r i a V prípade Vášho záujmu o účasť na stretnutí kontaktujte ✉ robert.neupauer@romskamisia.sk ☎ 0917 350 165 kňazov a laikov, ktorí prinášajú Božie kráľovstvo medzi rómsky ľud; ✥ v oblasti práce s mládežou, kultúry a umenia: ako hodnotovo a kultúrne zrelí mladí ľudia a rodiny sú pre spoločnosť pridanou hodnotou; ✥ v oblasti vzdelávania a školstva: učiteľov a katechétov, ktorí Kto je iniciátorom vzniku siete SAVORE? ✥ Mgr. Martin Mekel – riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie ✥ Mgr. Ing. Peter Bešenyei – tajomník Rady KBS pre Rómov a menšiny ✥ Mgr. Róbert Neupauer – zodpovedný redaktor časopisu Rómska Samária ✥ sr. Mgr. Silvia Zábavová, PhD. – VŠ pedagóg a misijná pracovníčka v obci Jarovnice ✥ Mgr. Rastislav Zubaj – bývalý prednosta Obecného úradu v obci Jarovnice ✥ Mgr. Igor Čikoš – riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov ✥ Mgr. Lukáš Bužo – líder kapely F6 ✥ Mgr. Peter Gomolák – štatutár Umeleckého centra F6 majú vieru pre formovanie novej rómskej generácie; ✥ v sociálnej oblasti: sociálnych pracovníkov, ktorí prispievajú k integrálnemu rozvoju rómskych komunít. Ak sa angažuješ v niektorej z vyššie uvedených spoločenských oblastí a chceš byť súčasťou SAVORE, toto pozvanie je aj pre teba. Pridaj sa, radi ťa privítame. Róbert Neupauer Ilustračná snímka archív P re nás to bola Božia vôľa potvrdená našimi autoritami. Nie je náhoda, že v susednej obci Snakov začal pôsobiť a slúžiť (aj Rómom) o. Slavomír Zahorjan. Pravidelne sa s Rómami stretával a slávil s nimi sv. liturgie v kaplnke blízko rómskej osady. Takto v Snakove vznikla dievčenská gospelová kapela, ktorá slúži pravidelne pri sv. liturgiach, odpustových slávnostiach, ako aj na rôznych kultúrno - spoločenských stretnutiach. Ešte v roku 2014 – 2016 prichádzali do Snakova v pravidelných intervaloch dvaja služobníci z centra pre Rómov v Čičave, ktorý pomáhali s pravidelnou formáciou Rómov. V tých rokoch sme už niekoľkokrát boli v Malcove na evanjelizácii, kde nás pozval o. Ján Pavlík, ktorý mal na srdci Rómov. Ročná pastoračná činnosť bola zacielená najmä na evanjelizačné aktivity v štyroch obciach: Malcov, Snakov, Lenártov,   „Po roku služby, evanjelizácií a formácie sa 12. november 2017 pre nás stál veľkým dňom. Dozrel totiž čas, aby 13 rómskych manželských párov doteraz civilne sobášených prijalo sviatosť manželstva v chráme Stretnutia Pána v Malcove. Slávnosti predchádzala intenzívna príprava snúbencov,“ hovorí o. Igor Čikoš, riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov (na snímke úplne vpravo). Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi obidvoch katolíckych obradov z farnosti Malcov, Lenartov a Snakov. Táto slávnosť bola upevnená ešte aj tým, že niekoľko vdov a mladých žien prijalo sviatosť zmierenia a eucharistie. „Boh je verný. Božie slovo hovorí: »Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila Božia milosť.« (Rim 5, 20) Preto očakávame, že toto svedectvo obnovenia sviatostného života napodob- nia mnohí ďalší Rómovia,“ dodáva o. Igor Čikoš. Sveržov. Vo Sveržove sme nadviazali veľmi dobrú spoluprácu s miestnym komunitným centrom, kde Boh robí nádhernú prácu v životoch mladých Rómoch, ktorí sú povzbudením pre ostatných. V súčasnosti sa slávi sv. liturgia na dvoch miestach. Rómovia sa stretávajú na pravidelných formačných stretnutiach, ranných modlitbách či na hudobne sprevádzaných modlitebných stretnutiach spoločenstva minimálne raz do týždňa. V životoch konkrétnych Rómov povstala túžba po vzťahu s Bohom, ochota osobnostne rásť a tiež slúžiť Cirkvi. V súčasnosti pri centre pôsobí hudobná skupina, ktorá slúži počas liturgií a odpustových slávností. Zúčastnili sa tiež na projekte Bararas a mnohých kultúrnych a evanjelizačných podujatiach v rámci okresu ako aj mimo. V tomto období sa formujú ďalšie dve kapely. Mladí dobrovoľníci z radov Rómov i Slovákov sa pravidelne venujú práci s deťmi. Približne 15 ľudí má za sebou dvojročnú biblickú školu LEHA. V rámci potrieb pastoračnej činnosti plánujeme výstavbu centra v Snakove a v Malcove, kde momentálne fungujeme v prenajatých priestoroch. Minulý mesiac sa nám podarilo kúpiť dom v obci Lenartov, ktorý bude slúžiť pre potreby rómskej misie ako centrum určené na pravidelné i príležitostné aktivity. Bohu nič nie je nemožné, a my budeme očakávať príchod Božieho kráľovstva medzi Rómov, aby aj uprostred nich žil Kristus Kráľ. o. Igor Čikoš riaditeľ GRM v okrese Bardejov Snímka Marián Dudra rámci riešenia róm- skej problematiky (ok- rem posilňovania jej du- chovnej a misijnej zložky) vnímame potrebu vytvára- nia siete Rómov a Slová- kov angažovaných v roz- ličných spoločenských ob- lastiach (lokálna politika, podnikanie, pastoračná a sociálna práca, školstvo a vzdelávanie, mládež, kul- túra a umenie). Preto sa usilujeme o vznik nefor- málnej platformy pod náz- Po mojej deväťročnej skúsenosti v centre pre Rómov v Čicave nastal čas ísť ďalej. Po rozhovo- roch v modlitbe s Pánom Bohom, s o. Martinom Mekelom ako s o. arci- biskupom Mons. Jánom Babjakom sme sa s rodi- nou presťahovali do Mal- cova v okrese Bardejov. Bol to krok ako posunúť službu Rómom aj mimo okres Vranov nad Top- ľou, kde už od roku 2005 funguje centrum pre Ró- mov v Čičave, ktoré pri- nieslo veľmi dobré ovo- cie. Prečo teda Malcov a okres Bardejov? R ó m ska S a m á r ia 21