Rómska Samária 2/2017 - Page 16

Z misijných polí východného Slovenska

Jakubany
V piatok 29 . júla 2017 sa na rómskej osade v Jakubanoch konala verejná evanjelizácia , ktorej sa zúčastnilo približne 300 Rómov . Evanjelizačný tím zo spoločenstva apoštola Pavla ohlasoval Božie Slovo , ktoré v ľuďoch mocne zarezonovalo . Zjednotení v chválach a uctievaní nášho Pána sme už krátko po začiatku evanjelizácie zažívali Božiu prítomnosť a Jeho lásku k rómskemu národu . Boh sa intenzívne dotýkal mužov aj žien – mnohí z nich sa rozhodli zanechať starý spôsob života .
Šarišské Jastrabie
Dňa 23 . augusta 2017 navštívili Šarišské Jastrabie laická misionárka Gloria Gray , Renáta Ocilková , ako aj hudobníci a modlitebníci z evanjelizačných kapiel F6 a z Lámačských chvál . Hosťami boli taktiež duchovní otcovia Igor Čikoš a Leontín Lizák . Sv . liturgiu slúžil otec Miroslav Šimko a hudobne ju sprevádzala kapela F6 . Po liturgii sa k nim pridali Lámačské chvály . Už samotný moment spoločných chvál bol silný a vyjadroval túžbu po zmierení rómskeho a slovenského národa . Hudobníci z týchto kapiel sa navzájom striedali i dopĺňali a v akejkoľvek kombinácii hudobníkov z obidvoch kapiel im to nádherne ladilo . Chválili Boha a pozývali k živému vzťahu s Ním .
Po sv . liturgii zazneli svedectvá i slovo určené Rómom , ktorí túžia po Bohu . Renáta Ocilková hovorila o tom , aké veľké veci urobil Pán v jej živote , ako bola Bohom uzdravená z rakoviny i z neplodnosti . Gloria Gray vyzvala všetkých prítomných k životu v svätosti . Viac ako 200 Rómom zo Šarišského Jastrabia , Malcova i Jakubian , ktorí nastúpili na cestu za Ježišom , Gloria povedala : „ Spomedzi vás povstanú kňazi !“ Žiadne mierne poopravenie života , žiadny život v priemernosti či vlažnosti , ale pozvanie k svätosti a prísľub kňazských povolaní spomedzi Rómov . Toto boli hlavné posolstvá , ktoré zasiahli srdcia ľudí chváliacich Boha v bývalej stajni v Šarišskom Jastrabí . Inde sa totiž pre
obrátených Rómov ( zatiaľ ) nenašlo miesto ... Mocná prítomnosť Boha práve v tomto prostredí však dokazovala , že Boh sa naozaj narodil v maštali . V chudobe , na okraji spoločnosti prišiel pravý Boh a pravý človek . A s Ním aj prisľúbenie života v plnosti pre každého , kto sa rozhodol nasledovať Ho .
Čirč
V nedeľu 3 . septembra 2017 organizovalo Okresné centrum GRM v Starej Ľubovni evanjelizáciu v Čirči . Boh sa dotýkal mnohých ľudí . Evanjelizačný tím ohlásil Krista , ktorý sa hneď priznával . „ V ten deň , keď sme mali ísť do Čirča , skoro nikto z tímu nechcel ísť . Každý mal niečo a diabol takto chcel prekaziť Božie plány . Hodinu som obvolával ľuďí , aby prišli slúžiť . Keď sme prišli do Čirča , tak ma veľmi prekvapila čistota na osade . Deti nás privítali pozdravom – dobrý deň , s čím som sa nestretol ani doma , ani v iných osadách . Keď sme začali chvály , ľudia prichádzali a veľmi pozorne počúvali a Boh sa ich dotýkal . Na ich tvárach bolo vidieť úsmev aj plač . Po evanjelizáciách v Čirči aj Jakubanoch vidím , ako sa Duch Svätý dotýka najmä otcov . Pred dvoma rokmi to tak nebolo , aby muži zostali počas chvál alebo svedectva a nieto ešte pri kázaní Božieho slova . Tí , ktorí boli predtým tvrdí a chladní , teraz činia pokánie a vidím , ako pracujú na svojej spáse ,“ podelil sa s nami o svoje dojmy Igor Turták , pastoračný asistent zodpovedný za evanjelizácie .
Renáta Ocilková , Leontín Lizák , Igor Turták
Snímky autori správy
Rómska Samária 9
Získala som iný pohľad na Rómov eď som pred dvadsiatimi piatimi rokmi pracovala po strednej škole v detskom domove vo Vranove ako vychovávateľka, „mojimi deťmi“ boli hlavne Rómovia. Keďže bol medzi nami len niekoľkoročný rozdiel, mali sme kamarátsky vzťah. O tri roky som išla na vysokú školu do Bratislavy, kde som po škole ostala. Naše kontakty sa teda úplne prerušili. Asi po pätnástich rokoch sa jedno „moje dieťa“, Emka, naučilo pracovať s počítačom a internetom a podarilo sa mu získať na mňa e-mailovú adresu. Napísala mi e-mail, a tak sa naše kontakty znova oživili. Keď sme potom (naša rodina) išli najbližšie do Vranova, stretli sme sa. Dozvedela som sa, 16 Ró ms k a S a m á r i a že Emka sa vydala do rómskej osady, že má dve deti, že v ich osade pôsobia misionári z Cirkvi bratskej, že sa obrátila a že vydala svoj život Bohu. Najprv sme sa stretli vo Vranove v reštaurácii, ale pri našej ďalšej návšteve východu som išla do osady. Previezli sme sa celou osadou a Emka mi rozprávala o jednotlivých rodinách. Na ich domoch bolo vidno, ktoré rodiny vydali svoj život Bohu. Tí, ktorí sa snažili žiť s Ježišom, mali pekné príbytky, omietnuté, čisté, upravené dvory. Začala som sa zamýšľať nad všetkými tými obrazmi o rómskych osadách, ktoré nám ponúkajú médiá, kde sú padajúce chatrče a kde ľudia žijú ako v afrických slumoch. Kde otrhané deti či dospelí natŕčajú ruku, aby niečo dostali, alebo jednoducho kradnú. Nič z toho nekorešpondovalo s tým, čo som videla. Odvtedy prešlo asi osem rokov a ja som sa zoznámila s množstvom ďalších Rómov aj z okolitých osád, ktorí sa mi stali priateľmi. Takmer všetci sú obrátení, v ich osadách pôsobia buď katolícki, alebo protestantskí misionári. Spoznala som celé rodiny a keď sme na východe na návšteve, aj polovicu času trávim v rómskych osadách. Rozprávame sa, naše deti sa spolu hrajú, modlíme sa spolu, spievame chvály. Keď sme v Bratislave, maj nás na telefóne ako zdravotníckych či finančných poradcov. Pomáhame im v rámci našich možností a oni sa za nás modlia. Najsilnejšie chvíle s Bohom prežívam práve pri nich. Keď boli u nás rómske ženy na návšteve, boli to naši najvďačnejší hostia. Priniesli nám darčeky, ktoré samy v osade vyrobili, a pred odchodom po sebe všetko upratali. Obrátení Rómovia majú hygienické aj pracovné návyky, snažia sa pracovať (aspoň jeden z rodiny), a keď to nie je možné, sú pracovití vo svojich domoch: starajú sa o ne zvonka aj zvnútra. Vo vnútri majú čisto (svojim deťom dávam ich detskú izbu za vzor), keď prídem, vždy majú pre mňa pripravené pohostenie. Majú otvorené a štedré srdcia, vedia byť veľmi vďační. Modlia sa za nás a žehnajú nám. O deti sa vzorne starajú, vodia ich do školy. Po obrátení si ženy dali vybrať vnútromaternicové teliesko. Manželka gréckokatolíckeho kňaza ich naučila poznať K o sociálnej inklúzii Rómov náboženskou cestou nasledovné: „Náš výskum ukázal, že na rozdiel od mnohých iných štátnych programov zameraných na sociálnu inklúziu sociálne vylúčených Rómov môže byť tento nástroj veľmi efektívny: aj v lokalitách, kde nefunguje trh práce a kde nejestvujú nijaké sociálne siete (ani pre majoritné obyvateľstvo). Navyše, v mnohých prípadoch je účinný už v relatívne krátkej časovej perspektíve, a preto si myslíme, že by bolo škoda, ak by ho štát aspoň v rámci svojich možností a na základe jasných pravidiel do istej miery nepodporoval... Na Slovensku už tradične prepadáme ich cyklus a ony žijú s nimi nepociťujem nastavenie človeka, akejsi sociálnej hystérii, prirodzené metódy žiadnu bariéru: potom s ním môžeme keď Rómov stále plánovania rodičovstva. uvedomujem si pri začať pracovať. Dnes si Nežijú teda svoju vieru nich, že pred Bohom začínam myslieť, že spása považujeme za trpné objekty našej/štátnej len emočne a na efekt. máme všetci rovnakú k nám príde cez Rómov. stratégie. Trpíme tiež Idú do podstaty, do dôstojnosť. Boh sa zjavuje A že ak pochopíme, silným „syndrómom“ hĺbky. Misionári (či ich maličkým. Ich pokorné že zmena spoločnosti sociálnej manželky) sa manipulácie venujú deťom aj Aké obrovské množstvo peňazí sa zainvestovalo do až „sociálneho po vedomostnej rôznych projektov v rómskych osadách, platili sa obedy, inžinierstva“. stránke: čítajú Rómovia – ani s nimi, počítajú, školské pomôcky, prispievalo sa na cestovné – a tieto učia ich spamäti parciálne nástroje verejnej politiky k ničomu neviedli. Po- tí v osadách – nie sú texty, venujú sa chopila som, že jediným systémovým opatrením je Boh. nesvojprávne ručným prácam, bytosti. vychovali medzi srdcia priťahujú Božiu prichádza cez zmenu Ako ukázal aj výskum Rómami detských priazeň. srdca človeka, možno SIRONA 2010, výber animátorov, Aké obrovské množstvo budú pre nás rómske členstva v niektorej v Jastrabí nad Topľou peňazí sa zainvestovalo rodiny o dvadsať-tridsať cirkvi je ich slobodnou založili základnú do rôznych projektov rokov záchranou aj v voľbou, ktorá podľa nich umeleckú školu. Založili v rómskych osadách, hospodárskom systéme. samých výrazne mení hudobné skupiny – platili sa obedy, školské Preto som presvedčená, kvalitu ich života najznámejšia z nich, pomôcky, prispievalo že štát má podporovať k lepšiemu.“ F6, koncertuje po sa na cestovné – a rómskych misionárov Slovensku i v zahraničí, tieto parciálne nástroje a ich asistentov. Renáta Ocilková nahrala hudobné nosiče. verejnej politiky k ničomu Mimochodom, tomuto Autorka je Môj šesťročný syn sa fenoménu bol už na koordinátorkou KBS pre najvrúcnejšie modlí práve neviedli. Pochopila som, že jediným systémovým Slovensku venovaný napomáhanie pastorácie pri rómskych chválach: opatrením je Boh. Až aj výskum, v ktorom Rómov počúvame ich doma keď zmeníme vnútorné autori výskumu uvádzajú Snímka archív autorky i v aute. Pri stretnutiach R ó m ska S a m á r ia 17