Rómska Samária 2/2017 - Page 14

➔ dokončenie z predchádzajúcej strany na bohoslužbe. Zdá sa mi, že majoritná spoločnosť zlenivela. Len uvažujme. Či si to len neodsedíme alebo neodstojíme v chráme bez hlbšieho vloženia sa do oslavy Boha? U Rómov je to inak. Oni skutočne oslavujú a vyjadrujú to celým svojím bytím. Vedia sa zdieľať so svojimi zážitkami, so svojím obrátením. Sú bezprostrední a ničím neblokovaní vydávať svedectvo o Ježišovi, v ktorého uverili, a ktorý mení ich doterajší životný štýl. nom štádiu vývoja, že kňazov mám dostatok a neviem, kde ich dá- vať. Farnosti, ktoré sa dali rozdeliť, som rozdelil, kde bol potrebný ka- plán, už je tam. Vybudovali sa cen- trá pre mládež, pre rodiny, pre Ró- mov. Dosť kňazov odišlo pracovať do Vojenského ordinariátu, niekto- rí aj na misie za oceán a Prešovská archieparchia má plný seminár. Už pred niekoľkými rokmi som ozná- mil bohoslovcom, že sa sústredíme v najbližších rokoch na pastoráciu s Rómami. Je to ťažšia, ale veľmi dôležitá pastorácia, ktorej výsledky sa už ukazujú. Teším sa, že si kňazi a bohoslovci nachádzajú cestu k tejto práci a berú ju ako svoje po- slanie. Chvála Pánu Bohu, nielen samotní kňazi, ale aj ich manželky, ba celé rodiny sa zapájajú do róm- skej misie. Veľmi sa tomu teším. K čomu by ste chceli povzbudiť veriacich Rómov v Cirkvi? Chcel by som ich povzbudiť, aby vytrvali v tom hlbokom záujme poznávať Ježiša Krista a žiť podľa neho. Rómovia majú veľkú perspektívu a sú vo výhode, že nežili v tom tradičnom kresťanstve. Keď teraz objavia Ježiša Krista, je to pre nich zásadný krok dopredu, ktorý mení ich život a dvíha ich dopredu. Milí Rómovia, verím vám a dúfam, že ma nesklamete! Čo vidíte ako praktický záver alebo vyústenie archieparchiálneho zhromaždenia o rómskej misii? To, čo som práve naznačil, či dostatočne jasne pomenoval v odpovedi na predchádzajúcu otázku. Nebudem sa opakovať. Práca s Rómami sa rozbieha naplno. Vznikajú rómske centrá, sú kňazi vyčlenení pre Rómov a o nejaký čas, o niekoľko rokov budete vidieť veľké Božie požehnanie. A veru, budeme sa od Rómov aj učiť, ako sa modliť, ako s celým srdcom slúžiť Pánu Bohu. Nemám obavu. Som v tom veľký optimista a kdesi vo vnútri cítim, že je to práca, ktorá sa uberá správnym smerom. S touto prácou sa malo začať už skôr. No čas dozrel až teraz – vlastne už pred niekoľkými rokmi. Obava, že sa narušia zabehnuté 14 Ró ms k a S a m á r i a štruktúry? Poviem otvorene, čo si A akí výnimoční, obetaví, svätí zaslúženú penziu doma pri čítaní prichádzať do seminára motivovať myslím. Bude dobre, keď sa narušia a Svätým Duchom zapálení muži kníh či pri nejakých ručných bohoslovcov. Tiež sa mu každoročne zabehané štruktúry a keď sa a ženy to boli! Dovoľme, aby sa prácach, ale putuje po svete a už snažím prideliť nejakého rozhýbu nielen kňazi, ale aj farnosti. udial ten zápal aj dnes. Nebráňme niekoľkokrát bola aj na Slovensku bohoslovca na pastoračný ročník. Pozrite čo robí Svätý Otec. On sa a strhujúco hlása Božie slovo. tým, ktorí v duši cítia povolanie byť Myslím, že on má veľmi pozitívny ujíma vždy tých slabých. Ide tam, Myslím, že mnohých, mnohých misionármi. Naopak, motivujme prístup k bohoslovcom. Motivuje aj kde to nefunguje. kňazov i veriacich, On v núdznych keď prichádzajú Zapojiť sa do rómskej misie je výzva Cirkvi a samého Ježiša Krista. Je to naliehavá potreba vidí samého Ježiša na púť rómskych dnešných čias. Napriek skepse mnohých, ktorí konštatujú, že sa to s Rómami nedá, my máme Krista a motivuje rodín do Ľutiny, na všetkých veriacich FestRom či na iné skúsenosť, že sa to dá. A táto skúsenosť nadobúda každým dňom jasnejšiu podobu. Nastáva tu k službe. Hlása, že akýsi „veľký bum“, keď si Boh povoláva do svojej služby Rómom vždy viac a viac obetavých ľudí. aktivity Rómov. sa máme rozhýbať vo viere. Ten, Chodíte na ich a rozvíjajme v nich túto túžbu. Rómov motivuje, aby nasledovali jej ktorému sa máme dať rozhýbať, bohoslužby a púte aj medzi Rómov. príklad. Nemusíme začínať od piky, od sa volá Svätý Duch. On vanie, kde Čo vás tam oslovuje? V čom vidíte, že ničoho. Máme už vyšliapané cesty chce. Mali by sme zachytiť jeho sú príkladom pre druhých? a Božích mužov a ženy, ktorí sa Čo vidíte ako potrebné v rámci vanutie. vynikajúco zhostili svojho povolania prípravy seminaristov ako budúcich Oslovuje ma ich láska k Ježišovi a i poslania. Ale nezabúdajme, že takí kňazov na túto misiu, aby bola ich oslava Boha počas bohoslužieb. Ako vidíte, že by malo fungovať obetaví ľudia už existujú. Možno účinná a prinášala väčšie ovocie? Nedriemu v chráme, ale sú celkom prepojenie medzi misijnými by bolo potrebné o nich písať, ponorení do modlitby dušou i štruktúrami a štruktúrami farskými? zverejniť ich hrdinské svedectvá, Musia ju zakúsiť. Musí im táto telom. Vyjadrujú svoju radosť, že aby sa nadchli ich príkladom aj iní. práca zachutiť. Musia mať vlastný patria Ježišovi Kristovi. Sú skutočne Pozrime sa trochu do minulosti, Inšpirujme sa prácou misionárky zážitok a radosť v srdci, a potom povzbudením pre všetkých ľudí: kde to fungovalo. Koľko malo malé Glorie Gray, ktorá vo svojom to už pôjde ľahko. Otec Martin Slovensko misionárov vo svete! úctihodnom veku netrávi svoju Mekel dostal odo mňa zelenú: môže aj pre Nerómov, ktorí sú prítomní Čo by ste chceli na záver odkázať našim čitateľom, ktorí sa zaujímajú o rómsku misiu? Zapojiť sa do rómskej misie je výzva Cirkvi a samého Ježiša Krista. Je to naliehavá potreba dnešných čias. Napriek skepse mnohých, ktorí konštatujú, že sa to s Rómami nedá, my máme skúsenosť, že sa to dá. A táto skúsenosť nadobúda každým dňom jasnejšiu podobu. Nastáva tu akýsi „veľký bum“, keď si Boh povoláva do svojej služby Rómom vždy viac a viac obetavých ľudí. Všetkým chcem odkázať jedno: Obrátenie Rómov je na obzore našich dní. Záleží na každom jednom z nás, aby sme nielen nebránili tejto Božej výzve, ale aby sme jej napomáhali ako len môžeme. Otázky kládli Martin Mekel a Róbert Neupauer Snímky archív GRM a L‘Osservatore Romano V diecézach na Slovensku sa pastorácia medzi Rómami robí s výnimkou zopár misijných centier len v rámci farností. Tu Gréckokatolícka rómska misia predstavuje skôr misijný model. Prečo ste sa rozhodli pre zriadenie tohto modelu? Nemáte obavy, že to naruší zabehané štruktúry farskej pastorácie?   Počas návštevy slovenských biskupov ad limina apostolorum v Ríme v novembri 2015 Prešovský arcibiskup vladyka Ján Babjak a prešovský pomocný biskup Milan Lach odovzdali Svätému Otcovi dar - srdce, ktoré vyrobili Rómovia v dielni Roma Art v Čičave. R ó m ska S a m á r ia 15