Rómska Samária 2/2017 - Page 12

Obrátenie Rómov je na obzore našich dní, preto tomu napomáhajme zo všetkých síl Rozhovor s Prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ o jeho vnímaní rómskej misie na Slovensku Odpoveď nie je jednoduchá. Ale predsa Cirkev robí to najzákladnejšie, vedie Rómov k viere – k živej viere. Takto s obrátenými Rómami sa dá už celkom dobre pracovať. Dajú sa usmerniť, nemajú už v duši hnev na nikoho, žijú sviatostným životom a už táto skutočnosť je pre nich veľkým liekom a povzbudením. Takto cítia, že im svitá na lepšie časy. Páči sa mi aktivita, ktorú v Hanušovciach nad Topľou vyvíja pán Štefan Straka, ktorý s nimi obrába zem, kde si vedia všeličo dopestovať a vidia zmysel svojej námahy. Nadobúdajú vzťah k zemi, ktorú vo väčšine nemajú. Mnohí (aj veriaci) majú veľmi kritický postoj voči Rómom a často nevidia dôvod, ho zmeniť. Viete im poradiť? Všetkých čitateľov časopisu Rómska Samária srdečne pozdravujem a jedným dychom dodávam, že si vás, Rómovia, vážim a ešte viac tých, ktorí vám podávajú pomocnú ruku a žijú pre vás. Situácia Rómov v Cirkvi na Slovensku nie je ešte stále dobrá. Mnohí kňazi sa štítia pracovať medzi Rómami, čo netvrdím, že je ľahké. Ale na druhej strane som hlboko presvedčený, že situáciu Rómov nedokáže vyriešiť žiaden štát, žiadne sociálne zriadenie, ale iba Cirkev. Rómovia sú od prírody veriaci ľudia, ale pokiaľ nespoznajú Ježiša Krista, veria rôznym poverám a bájkam. Keď však spoznajú Ježiša Krista ako svojho Vykupiteľa, zahoria k nemu vášnivou láskou a sú ochotní priniesť preňho nie jednu obetu z lásky. 12 Róms k a S a m á r i a Na východnom Slovensku sú okresy, kde Rómovia tvoria 20 - 30% obyvateľstva. Jestvuje aj isté napätie v spoločnosti, aký postoj by mala k tomu Cirkev a veriaci zaujať k tomu? Napätia boli a budú. Sú akýmsi normálnym prejavom spolužitia Rómov a majority. To napätie vzniká z tej priepastnej zlej situácie: väčšina Rómov je bez práce a majoritná spoločnosť ich považuje za príživníkov. Nevýhoda Rómov je v ich slabom vzdelaní, v ťažkých životných podmienkach a v nedostatku práce. Technický pokrok, ktorý stále napreduje obral Rómov o ich typické zemné práce – kopanie základov pre stavbu domov, kopanie rigolov pre káble, potrubia a pod. Tiež zanikli JRD, tým sa ešte viac umenšili pracovné možnosti Rómov. Ako by mala Cirkev prispieť k riešeniu týchto napätí? vložili svoju prácu a angažovanosť. Rómovia by mali mať prístup k čistej vode, k sprchám a k splachovacím záchodom. Tak by sa aj ich zdravotný stav zlepšil, lebo je dosť kritický. Dreveným chatrčiam by malo odzvoniť. V rómskych osadách by mali fungovať akýsi poriadkoví pracovníci z ich vlastných radov, ktorí by zabraňovali vandalizmu a rozbíjaniu majetku. životom. V Rómoch vidím aj veľkých misionárov: najprv tu vo vlasti medzi vlastnými komunitami a neskôr možno aj na skutočných misiách vo svete. Ich čas ešte len nastane, ale myslím to v tom najlepšom slova zmysle. Ja im verím a vidím, ako sa Rómovia menia cez vieru, ako sa menia ich srdcia a ako rastie ich láska aj k tým, ktorí ich kritizujú, ako ochotne prijímajú ponúkanú pomoc. Poviem to veľmi sebakriticky a priamo. Vinu na stave Rómov má aj štát, aj Cirkev. Rómovia boli vnímaní (a často ešte aj dnes sú mnohými ľuďmi vnímaní) len kdesi na okraji spoločnosti ako nutné zlo. Ale kresťanský pohľad na nich je iný. Sú to detí Božie, tak ako my ostatní. Gréckokato- Sú to naši ľudskí lícka cirkev sa bratia a za bratov pohýna. Na ar- predsa máme istú chieparchiálnom zodpovednosť. zhromaždení Cirkev na bola témou mi- Slovensku je dosť sia medzi Róma- početne zastúpená, mi. Čo vás teda kňazi by k tomu viedlo? sa mali a majú Skúsenosť. starať, o tých, Spočiatku som ktorí prichádzali dal veľkú šan- a prichádzajú do cu o. Martinovi chrámu. Avšak pre Mekelovi, Rómov nezostal u ktorého som čas. Oni sami videl schopnos- nežiadali a kňazi im ti pracovať nevedeli vychádzať   Vladyka Ján Babjak počas posvätenia pastoračného centra pre Rómov v obci Soľ. s Rómami a nes- v ústrety. Teraz sa to, klamal som sa chvála Bohu, mení, Ja osobne Rómov vidím ako v ňom. Ide premyslene a s vierou aspoň teda v našej Cirkvi. potenciálne veľmi šikovných, dopredu a výsledky sú jasné, po- A štát? Je ustanovený zručných a tiež horlivých zitívne. Prekopal už dosť dlhú ces- človek zodpovedný za Rómov, tu, vychoval si splnomocnenec vlády, ale to vôbec Práca s Rómami sa rozbieha naplno. Vznikajú rómske spolupracovní- kov z radov Ró- nestačí. V prvom centrá, sú vyčlenení kňazi pre Rómov a o niekoľko mov, získava si rade by sa mala kňazov pre túto rokov budete vidieť veľké Božie požehnanie. urobiť akási štúdia, službu a Pán ktorá zmapuje veľmi A veru, budeme sa od Rómov aj učiť, ako sa modliť, mu žehná pre precízne situáciu ako s celým srdcom slúžiť Pánu Bohu. dobro všetkých Rómov. Štúdia by Rómov. Cen- mala poukázať na to, trum v Čičave veriacich žijúcich v dôstojnejších kto a čo dokáže Rómom skutočne už prerástlo miestnu komunitu, ba podmienkach a pracujúcich. pomôcť. Výsledkom štúdie by bola aj blízke okolie a s pomocou Bo- Myslím, že najhorší jav je ten, keď veľmi pozitívne ukázaná práca žou a s mojim požehnaním zakla- si Rómovia odvyknú pracovať. Cirkvi, ktorá jediná dokáže pomôcť dá aj ďalšie misijné centrá pre Ró- Pracovné návyky sú nutným tomuto etniku. Ďalším krokom mov v Prešovskej archieparchii predpokladom zmeny v ich živote. by mali byť programy na podporu a ja sa tomu ozaj úprimne teším. Som presvedčený o tom, že ich Pán Cirkvi, farností, centier a všetkých Naša cirkev je v takom výnimoč- Boh bude veľmi žehnať, ak sa k tých, ktorí sa venujú Rómom. Štát nemu obrátia, lebo oni sú otvorení by mohol v osadách začať stavať pokračovanie na pre život, kým majoritná spoločnosť nízko energetické radové domy, na nasledujúcej strane ➔ vymiera, lebo sa uzatvára pred ktoré by mali nárok tí, ktorí by tam Otec arcibiskup, ako vidíte Rómov a ich situáciu v našej spoločnosti a v Cirkvi na Slovensku? Ako sa Rómovia potrebujú obrátiť, tak sa potrebujú obrátiť aj tradiční kresťania, ktorí sa potom nebudú kriticky stavať k Rómom, ale naopak, budú sa im snažiť rôznymi spôsobmi pomôcť. Viete, kritizovať je veľmi ľahké, ale povedzte, čo sa tým vyrieši? Nič. Naopak, iba zatvrdnú srdcia na obidvoch stranách. Praktický kresťan, ak vidí brata v núdzi, má mu pomôcť. Nemyslím iba na almužnu, to je hádam to posledné, ale v prvom rade treba zaujať voči núdznemu láskavý postoj. A ak mu chcete niečo dať, nech má pocit, že si to zaslúžil, či zarobil. Pozvite ho urobiť nejakú malú prácu a potom ho odmeňte. Radosť bude na obidvoch stranách. Ženy, čo by sa vám stalo, keby ste trochu poučili rómske ženy či dievčatá, ako sa varí, robí poriadok, gazduje s peniazmi? A keď máte niečo prebytočné: šaty, koberce či topánky, posuňte ich niektorej núdznej rómskej rodine. Nevyhoďte to do kontajnera, aby sa tam museli prehrabávať rómske deti či dospelí. To je nedôstojné. Namiesto toho im danú vec ponúknite s láskou. Rómovia už tu žijú stáročia. Čo je dôvodom, že k nim evanjelium nepreniklo a nedotklo sa ich sŕdc a životov v širšom meradle? R ó m ska S a m á r ia 13