Rómska Samária 2/2017 - Page 10

v skratke ✥ V sobotu 14.10.2017 sa v kláštore otcov redemptoristov konal kurz o okultizme spojený s modlitbami oslobodenia. Bol to výnimočný čas, ktorý už v nasledujúcich dňoch spôsobil mnohé uvoľnenia a zmeny v živote účastnikov kurzu. Centrum v Krížovej Vsi oslávilo 10. výročie Boli sme na púti národov a národností na Ukrajine Krížová Ves - „10 rokov po…“ — tak znel oficiálny názov spomienkovej slávnosti na uplynulých 10 rokov aktivít v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi, ktoré bolo oficiálne otvorené a požehnané 14.9.2007. Spomienková časť slávnosti bola spojená s modlitbou vďaky za všetkých, ktorí pomohli a pomáhajú i za všetko, čo sa podarilo s Božou pomocou zrealizovať, ako aj s vystúpením detí Ťačiv - Koncom júla sa konala Púť národov a národností v ukrajinskom meste Ťačiv, ktoré je zaujímavé svojou polohou aj históriou. Mesto leží v Zakarpatskej oblasti na pravom brehu rieky Tisy blízko Rumunska. Štvrtinu obyvateľstva tvoria Maďari. Pred niekoľkými rokmi o. Peter Krenický, gréckokatolícky kňaz, rodák z východného Slovenska, ktorý momentálne pôsobí na Ukrajine, zorganizoval túto púť, aby sa ľudia rôznych národov a vierovyznania spolu modlili. Tento ročník púte bol jedinečný v tom, že okrem ukrajinského, rumunského a maďarského jazyka zazneli modlitby aj v slovenčine a v rómčine. V mestskom parku, kde prebiehal program, sme zažívali Božiu prítomnosť. Slávnosť začala poobede modlitbami kňazov, ktorí vo viacerých jazykoch vzývali Svätého Ducha. Postupne sa celý areál naplnil veriacimi a po úvodnej modlitbe a mládeže z miestneho Cirkevného centra voľného času. Počas slávnostnej sv. omše vkladaním rúk otca biskupa Štefana Sečku prijalo 18 mladých ľudí z nášho spoločenstva v Krížovej Vsi sviatosť birmovania. Tešíme sa s nimi a podporujeme ich na ceste kresťanskej zrelosti. Veríme, že mnohí z nich poslúžia v budúcnosti aj v našom centre. Ľubomíra Pitoňáková Snímka autorka ✥ Dňa 27. októbra 2017 sa mladí Rómovia z Vranovského okresu zišli v Pastoračnom centre pre Rómov v Soli na modlitbovo- edukačnom stretnutí, ktoré sa nieslo v duchu hesla: „Aby si nestratil smer...“ Zúčastnilo sa ho okolo 100 mladých. Mládež si mohla overiť svoje vedomosti v krátkom kvíze a dozvedieť sa nové informácie z prednášky. Záverečným programom boli modlitby chvál, ktoré viedli členovia kapely F6. Všetci odchádzali radostní a povzbudení programom, ako aj silou spoločnej modlitby. 10 Ró ms k a S a m á r i a Rómska púť do Svätyne Božieho milosrdenstva ďakujeme nadáciam Renovabis a Kirche in Not, firmám LiV-EPI, s.r.o. a PB- PROFIKOVO, UPSVaR vo Vranove nad Topľou, obci Hlinné a mnohým individuálnym darcom. o. Martin Mekel Snímka Miroslav Baník ✥ 7. októbra 2017 sa po prvýkrát stretli lektori určení na čítanie Svätého písma počas svätej liturgie. Spoznávali sme charakter služby aj dôležitosť pripravenia sa na prednášanie. Veríme, že i táto služba pomôže Rómom načúvať posolstvám Božieho slova nielen v rámci GRM v okrese Bardejov. ✥ Kresťanská kapela mladých dievčat zo Snakova sa pravidelne zúčastňuje evanjelizačných aktivít v okolitých obciach. Vedením chvál a svedectvami privádzajú Rómov aj v obci Lenartov bližšie k Bohu. V Hlinnom sa buduje nové misijné centrum Hlinné - Pastoračné centrum pre Rómov v Hlinnom stále rastie. Vďaka Bohu a darcom, sme v stavbe pokročili. V júli sme začali pracovať na výkopových prácach. Staviame svojpomocme. Do konca roka bude centrum pod strechou. Tým sme vyčerpali aj doterajšiu finančnú podporu na túto stavbu. Aby GRM vybudovala patričnú infraštruktúru pre jej trvalé a kvalitné pôsobenie, potrebuje a bude potrebovať šľachetnosť a štedrosť mnohých ľudí. Slovákov aj Rómov. Firiem aj jednotlivcov. Za doterajšiu podporu ✥ V Gréckokatolíckom formačnom centre v Čičave sa v novembri začala pravidelná mesačná formácia Fundamenty zameraná na hlbšie spoznávanie základov učenia Cirkvi vychádzajúc z Katechizmu Katolíckej cirkvi a jeho mládežníckej verzie Youcat. V prvých dvoch témach sme hovorili o tom, prečo je potrebné študovať katechizmus a na čom stojí naša viera. Spišská Nová Ves - V diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi sa začiatkom októbra na sviatok Ružencovej Panny Márie konala druhá púť Rómov. Púte sa zúčastnili farníci zo Smižian, Letanoviec, Spišských Tomášoviec, Lomničky, Podsádku, Bystrian, Markušoviec, Spišskej Novej Vsi a Krížovej Vsi. Pri tejto príležitosti bola udeľovaná aj sviatosť birmovania.Sláveniu svätej omše predchádzala modlitba posvätného ruženca s rozjímaniami a spevom, potom nasledovala korunka k Božiemu milosrdenstvu. Biskup Štefan Sečka povzbudil birmovancov k živému vydávaniu kresťanského svedectva a k sebaovládaniu. Účastníci púte si mohli prezrieť stálu expozíciu Pápežských darov. Program púte bol ukončený hudobným pásmom so scénkou a svedectvami Rómov z Krížovej Vsi. o. Peter Klubert Snímka Tomáš Šuba ✥ V dňoch od 17. do 19. novembra sa v Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave konala duchovná obnova pre členov kapely F6 a ich manželky pod vedením o. Milana Zálehu. Témy stretnutia boli zamerané na manželstvo v službe. ✥ V piatok 4. augusta 2017 vystupovala na najväčšom kresťanskom festivale na Slovensku – Campfest-e aj detská kresťanská rómsko-slovenská kapela Fil3. Svojím vystúpení m priniesla mnohým mladým odvahu nasledovať Ježiša Krista. Svoje vystúpenie zopakovala aj o niekoľko dní neskôr v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. deti predviedli pásmo k príležitosti stého výročia Fatimy. Potom sa prihovorili miestni farári. Niekoľko žien zo spoločenstva Modlitby matiek svedčilo o Božej moci v ich životoch. Po domácich prišli na rad hostia. So slovenskými saleziánmi prišla skupina mladých ľudí, aby slúžila deťom. Potom o. Martin Mekel v úvodnom slove priblížil činnosť rómskej misie na Slovensku. Hneď po ňom odzneli svedectvá rómskych členov z nášho spoločenstva. Verím, že aj cez piesne v rómskom a slovenskom jazyku, Boh sa dotýkal sŕdc ľudí, aby mali vieru aj pre Rómov, ktorí tam spolu s nimi žijú. Iba Boh spája, zjednocuje, a to sme tam zažívali aj počas archijerejskej sv. liturgie, ktorú slávil o. biskup Milan Šašik s mnohými kňazmi. Sám Pán Ježiš nám dal zakúsiť lásku a jednotu v rôznorodosti, o ktorú pred svojou smrťou prosil od svojho Otca. Mária Mekelová v skratke R ó m ska S a m á r ia 11