quimica prueba - Page 12

T2 = T1 P2 V2 1,60 atm 1,0 L = 293 K = 279 K = 6 0 C P1 V1 1,12 atm 1,5 L b) Usamos las condiciones iniciales para calcular la cantidad de gas P1 V1 = n R T1; n = P1 V1 = R T1 1,12 atm 1,5 L = 0,07 moles atm .L 0,082 293 K K .mol c) Aunque podemos resolver la cuestión usand ́́ձ́хѕɥȰم́ɕͽٕɱͅѽ́չ()@āXāPPX,İԁ0Ā@Ȁ@ĀȀĀİȁѴİԁѴЁ@ȁXȁPȁPāXȀ́,İ0()MɅ́ɕձххѕ()@X􁸁HP@()HPX((܁̀()Ѵ0,,İԁѴЁİ0((((0