Publicacions MEG El Correu núm. 101 - Page 9

Guió: Salvador Grané / Il·lustració: Arnau Solà Vila molts cops permet comprar a granel i amb quantitats més exactes que ajuden a disminuir l’ús de residus innecessaris que molts cops porten els productes quan es compren en grans su- perfícies. Des de TASA general es va engegar un projecte per tal de facilitar aquestes compres als agrupaments, amb la creació d’un mapa d’Internet on cada agrupament podia incloure i fer aportacions de quins comerços de proximitat es trobaven a la seva població i de quin tipus eren o en què estaven especia- litzats. Aquest mapa permet conèixer la localització de certs establiments per si un agru- pament es troba de sortida en una població i no coneix on pot anar a comprar tenint en comp- te aquesta perspectiva. Des de l’Escola de Formació també s’impulsa el monogràfic de Re- naturem en el qual es treballen aspectes lligats al consum per tal de reflexionar sobre com els agrupaments utilitzen els seus materials i recursos. Un fet destacable dels agrupa- ments és que s’intenta promou- re la vida sana, amb l’objectiu que els infants i joves s’interes- sin per l’alimentació i la proce- dència de tot allò que mengen i consumeixen, tinguin en comp- te l’exercici físic així com unes rutines determinades. Molts d’aquests aspectes es poden treballar en uns campaments d’estiu, de manera que és im- portant elaborar els menús de campaments tenint en compte una dieta variada i equilibrada atès que els infants es troben en edat de creixement. I també és important valorar com seran els campaments perquè, si es tracta d’una ruta, per exemple, caldrà tenir en compte que no es tindrà sempre accés a comerços i que certs aliments són més encertats que d’altres per a una travessa. L’espai de les cures també és un tret característic en el món de l’escoltisme, ja que el vincle que s’estableix entre totes aquelles persones de l’agrupament és un vincle de confiança especial. Una confiança que s’estableix en totes les dimensions i pro- picia espais d’escolta entre in- fants, entre infants i caps, així com entre el mateix equip de caps, uns espais que faciliten la cura i el benestar de tothom. A l’agrupament també es vetlla perquè es respectin els proces- sos i els ritmes de cadascú que en forma part, tant pel que fa a rutines com a aprenentatges. El respecte, doncs, és la base de totes les relacions que establim al cau així com la regla del joc més important en les nostres activitats. I no només l’exercim vers les persones sinó també vers la natura i el medi ambient amb els quals establim una re- lació de cura i harmonia circu- lar i recíproca. El treball de les emocions és un altre eix de la tasca als agru- paments. En l’escoltisme tre- ballem perquè l’agrupament sigui un espai en què infants i joves es puguin sentir a gust i aprenguin a reconèixer i a tre- ballar les seves emocions mit- jançant tallers o activitats. Des de l’Escola de Formació també s’ofereixen alguns monogràfics on es treballen d’alguna mane- ra o altra les cures com ara els següents: Comunicació cons- cient, Educació emocional i Li- deratge i coherència interna. Els escoltes i guies treballem aquests valors conscientment a través d’activitats, però els grans aprenentatges que s’enduen infants i joves de l’escoltisme sovint els adquireixen a través de l’exemple, de manera incons- cient, de l’escala de valors que im- pregna les nostres activitats, que acaba definint el nostre caràcter i que traspua per les nostres ac- cions vers la societat. Es tracta d’aprenentatges implícits que rebem de l’educació escolta, de l’estil de vida que es desprèn de les activitats i de la convivèn- cia al cau. Aprenentatges que ens desperten el compromís per aconseguir un planeta sosteni- ble, un consum just i responsa- ble i el bon estat tant de totes les persones de l’agrupament com del nostre entorn. En definitiva, el compromís per deixar el món millor de com l’hem trobat. Estiu 2019 · El Correu | 9