Publicacions MEG El Correu núm. 101 - Page 7

Reportatge Sembrem valors per un futur millor Text: Mireia Bosch (membre del Consell de Redacció) Foto: AEiG Erol Des de ben petits quan formem part d’un agrupament sentim aquella frase de: “els escoltes sempre intentem deixar el món una mica millor de com l’hem trobat”. Setmana rere setmana, des dels agrupaments, intentem educar amb una sèrie de valors que ajudin a fer realitat aquesta frase de Baden Powell perquè petites accions del dia a dia als agrupaments poden tenir grans repercussions en el futur de la societat. Molts cops quan ens trobem amb alguna persona que és es- colta com nosaltres hi establim una connexió instantània, hi ha un tarannà que ens hi uneix, no sabem ben bé què és, però s’esta- bleix de manera automàtica. Po- dem ser de pobles diferents i rea- litats molt diverses, tenir visions del món que poden ser molt va- riades, però darrere de cadascu- na de nosaltres hi ha tota l’edu- cació rebuda durant tots els anys de recorregut escolta. Segura- ment hem rebut o estem posant en pràctica per educar un seguit de valors molt concrets que coin- cideixen entre tots aquells que són escoltes o que ho han estat. La transmissió d’aquests valors la majoria de vegades es fa de manera implícita, ja que és el que vam rebre nosaltres quan érem nens i nenes de l’agrupament o el que hem rebut al nostre entorn més proper. Valors lligats a un estil de vida amb el qual edu- quem al cau dissabte rere dissab- te, durant les sortides i durant els campaments relacionats amb l’entorn. Cada agrupament té una manera de treballar els dife- rents valors que ens hi vinculen, però tots compartim uns matei- xos objectius, com per exemple educar per un consum respon- sable, tenir en compte la soste- nibilitat, respectar la natura o saber com treballar les cures per fer-nos sentir més confortables amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn més proper. El moviment escolta i guia sem- pre s’ha associat a la natura i la sostenibilitat. Moltes vegades es destaca, com un fet diferen- cial d’altres entitats d’educació en el lleure, el vincle que esta- bleixen els infants amb la na- tura. Des de Castors fins a Truc realitzem activitats que tenen com a objectiu connectar-hi. Per fer-ho, el primer és respec- tar-la i aprendre a valorar-la. En tota la seva història, però pot- ser ara amb més preocupació i intencionalitat atès el context actual d’emergència climàtica que viu el planeta Terra, el mo- viment escolta català també ha volgut sumar-se a diferents ini- ciatives o bé crear-ne de noves. D’una banda, amb les unitats més petites dels agrupaments sovint es fa una introducció a la natura a través de petites excursions al medi natural més Estiu 2019 · El i Soler Correu Paraula d’Scout · Bada | 7