puño & letra Spring 2020 - Page 6

texto: MICAELA PEDRO-JUAN transcripción: ANGELINA DIEGO LENGU AS NUESTR AS mensajes mayas Watx e kul e masanil ax’ chapines Un saludo en akateko sobre las cosas que más extraño de Guatemala In b’i chiq’a’ micaela ayinti kajanin b’ay Kayti’ nanxa la janoq’ tzet yuj xiwuil wal tee’ej Concepcion Huista ayinti chin tzibej jun txoq’ lil chiwatoq’ un mabalrej ti axkatu che mabalej yib’an jun tzan tzeyetal chin kus yuj tzibej axkatu q’am chi q’aytoq’ eyuj b’ay tal b’ay in konob’ guatemala tzeyuj tol q’ajanxa in xoko alji kaxami man txe woq’ taq’a oj ayonti b’ay mero chin ya’ ni ya’ kusoq’ yuj ayto wal lajan ko konob kam chik’ytoq’ eyuj e konob’ palta walon ko q’anej axka xhun yetoq’ ko toq’ yuj tol ayon eq’ vay tx’otx Estados Unidos kajalwom yet xhko lowi ma yet xhko toj b’ay nani ko b’eq’ q’aykoq’ k’amaq’ yowalil k’o nateq’ jun aq’al. ko b’atxil anima ko lajok’oq’ yuj ko watxil Mero chinateq’ yet xaloni yuj cheq’ b’anilej yet k’amto chgin ‘eli b’ay te’ in na chikusi q’axoq’o yuj xol tee’kiyet xhko toq’ inq’o si’ yetoq’ eb’ anima jilteq’ ko jelanil tzet lanan ya’ lay ayon kayti jilteq’ ko sat tx’et lanan ya’ lay ayon yuj eb’. in kajalwom chi jab’e’ b’it ni no tzikin sa a’ K’o q’inal manxa yayiloq’ yili man joq’ taq’ b’ini no’ qax xaq’ te’ kaq’ yin tee’ q’ax an roxax oj tzet q’e toq’ yin k’o q’inal yuxani watx yet kaxami watx yili yet k’ualil q’al tee’ manzan. chi jilteq’ k’o nab’al yin un tzan tz’et yetal aq’ k’axoq’ jun tzan anima aq’ k’al ayon k’o man diox chi ok je yetoq’ e masanil ex chapines Victor Manuel - pexels