Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 8

FORSKNING Simulering styrker strategiske beslutningsprosesser Funnene i studien viste at det er kombinasjo- dig i modellen. Bruk av simulering legger til rette nen av produkt- og prosessegenskaper som for dialog om instituttets nåværende og mulige muliggjør forbedring av beslutningsprosesser. framtidige situasjon og gir ledergruppene anled- Følgende sentrale element ved ledergruppe- ning til å danne seg en felles forståelse. Gjennom nes bruk av simulering vil utløse forbedring av å danne seg en felles forståelse skaper de et felles beslutningsprosesser: bilde som grunnlag for refleksjon, læring og der- • Interaktivitet som aktiv substans med også et felles kunnskapsgrunnlag for beslut- • Tettere kobling mellom det kognitive og intu- ning. Bedre dialog og utvikling av felles mentale itive i beslutningstaking gir bedre forståelse og kart for styring gir mulighet for mer risikovillig og meningsdannelse av komplekse sammenhenger offensiv beslutningsadferd. Simulering muliggjør • Dialog om felles mentale kart gir bedre under- dermed læring og konstruksjon av felles mentale lag for styring modeller. Analysen av funnene viser at bruk av • Simulering gir mulighet for mer risikovillig og simulering forbedrer beslutningsprosesser da offensiv beslutningsadferd simuleringsmodellen fungerer som et hjelpemid- • Simulering gir mulighet for læring og konstruk- del til å skape mening og legger til rette for fel- sjon av felles mentale modeller les konstruksjon av mentale modeller for styring, planlegging og beslutning. Gjennom forsknings- Interaktivitet i bruk av simuleringsmodell utløser prosjektet og masteroppgaven viste studien av mulighetene til å koble intuisjon og kognisjon i 4 instituttledergrupper og deres bruk av simule- beslutningstaking. Brukt i fellesskap understøtter ringsverktøyet i ledermøter, at simuleringsverk- simuleringsmodellen interaktivitet i ledergrup- tøyet muliggjør bedre beslutningsprosesser og pene, da de kan utarbeide ulike scenarier samti- dermed også bedre beslutninger. Gry Jordet Kibsgaard Kibsgaard er samfunnsviter med utdanning som sosialantropolog fra Universitetet i Bergen 1998 og har en master i organisasjon og ledelse med spesialisering i prosjektledelse og samhandling fra NTNU 2019. Hun er tjenesteansvarlig utviklingsleder og prosjektleder ved NTNU og fra 2019 er hun også «Lead for Business Intelligence Special Interest Group, EUNIS» der hun leder en internasjonal faggruppe for forskere på og praktikere innen virksomhetsstyringssystem (BI) og analytics, innen universitetsnettverket European University Network Information Systems. Hun er også styremedlem i Hovedstyret for Samfunnsviterne. 8 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020