Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 7

FORSKNING gjaldt vel så mye informasjonen som lå i model- bedre vurderinger av ulike handlingsalternativ len med instituttets egne produksjonsdata, som • Når alle bidrar i å utvikle beslutningsgrunnlaget den informasjonen de selv brakte inn i dialogen sammen, kan en være mer aktiv i forhold til å se og tastet inn i scenariet. flere muligheter og et større handlingsrom Å få bedre innsikt i instituttets forutsetninger for • Simulering gir mulighet til å være mer offensiv å kunne gjennomføre endringer, viste seg å være og tørre å leke og prøve ut ulike scenarier for å et viktig grunnlag for analysen av scenariene vurdere ulike handlingsalternativ som mulige utfall av ledergruppenes beslutnin- • Det interaktive aspektet i både simulering ger. Effekten av å få raske svar og det at en kan og i ledergruppen er den aktive substansen simulere selv uten å være avhengig av en kon- som bidrar til bedre grunnlag for vurdering av torsjef eller en controller, utløste muligheter for handlingsalternativer instituttledergruppene til å bearbeide informasjo- Intervjuene med ledergruppemedlemmene viste nen på en mer integrert måte som en del av ana- at dialogen og utarbeidelsen av scenariene i fel- lysen, da en som bruker selv sitter og endrer på lesskap var noe så å si alle trakk frem som veldig tallene. Ved å simulere sammen skjer ledergrup- positivt for beslutningsprosessen. Det å kunne se penes bearbeiding av informasjon og analyse av konsekvensene og effektene av de ulike scena- mulige utfall ganske simultant og overlappende riene umiddelbart, gjorde at de skapte en felles i loop. forståelse av situasjonen ved instituttet og umid- Diskusjonene i ledergruppene ved bruk av simule- delbart kunne diskutere videre hva de eventuelt ring utgjør en kontekst for utvikling av deres per- ville velge å gjøre. Denne opplevelsen var ny for sonlige intuisjon i fellesskap og skaper et felles de fleste og som nestleder Erik forklarte hadde de kognitivt kart for beslutningstaking. Bearbeiding sjelden sett på alle disse sammenhengene tidli- av informasjon og analyse av mulige utfall i fel- gere i strategiske beslutninger: lesskap i ledergruppen, kan resultere i utvikling Det betyr egentlig at strategiarbeidet har vært skilt av felles mentale modeller, eller kognitive kart for fra undervisning som har vært skilt fra forskning hvordan de kan ta strategiske beslutninger frem- som har vært skilt fra økonomisk planlegging og over i tid. De felles mentale modellene en utvikler så har det dukka opp noen økonomiske overras- sammen er også viktige for hvordan ledergrup- kelser her etter hvert. pen vurderer mulige handlingsalternativ. Å se sammenhenger en tidligere ikke har sett og å se hvordan de ulike indikatorene påvirker Vurdering av handlingsalternativ hverandre, er en del av informasjonstilfanget Vurdering av handlingsalternativer ved bruk av som utgjør nye muligheter for å analysere mulige simuleringsmodellen fremsto for instituttlederne utfall. Dette resulterer igjen i nye muligheter for som kvalitativt forbedret som et steg i beslut- å vurdere ulike handlingsalternativ. Eierskap til ningsprosesser. Følgende muliggjørende proses- beslutninger er viktig for at gjennomføringen segenskaper ved bruk av simulering ble ansett av av en beslutning skal lykkes, og ved å utarbeide instituttledergruppene som kvalitativt bedre: beslutningsgrunnlaget sammen får hele leder- • Å bearbeide informasjon og analysere mulige gruppen en dypere forståelse av kompleksiteten utfall basert på et kvalitativt bedre informasjons- i en sak og det er enklere å se hvilke handlingsal- grunnlag, gir kvalitativt grundigere og dermed ternativ som er de beste. PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020 7