Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 6

FORSKNING å kunne gi dem gode muligheter til å sette seg i • Transparent informasjon om hvordan simule- førersetet på bussen og ha god styringsinforma- ringsmodellen fungerer og hvordan modellen sjon underveis. agerer på brukernes input Med et rikt informasjonsomfang og porteføljeo- Hvordan påvirker bruk av simulering beslutningsprosesser? versikter tilgjengelig under simulering, beskrev Beslutningsprosesser kan beskrives som en pro- informasjonsgrunnlag. de bruk av simulering som et bredere og rikere sess i 4 steg, hvor en går fra observasjon av et pro- blem eller en mulighet, til innsamling av informa- Analyse av mulige utfall sjon og vurdering av informasjonen før en velger Analyse av mulige utfall av beslutning ved bruk mellom ulike alternativer og endelig beslutter av simuleringsmodellen fremsto for institutt- et handlingsalternativ. Bruk av simulering som ledergruppene som kvalitativt forbedret som et beslutningsgrunnlag påvirker primært de 3 før- steg i beslutningsprosesser. Følgende produkt- ste stegene i beslutningstaking. Når rammene for og prosessegenskaper ble ansett av instituttle- de første 3 stegene endrer seg, vil også endelig dergruppene som kvalitativt bedre: beslutningstaking og valg av handlingsalternativ • Bedre kvalitet i informasjonsgrunnlag gir bedre være påvirket av de første stegene. analyser • Forutsetninger for simuleringsmodell er Bearbeiding av informasjon transparent Bearbeiding av informasjon ved bruk av simule- • Simulere sammen gir bedre analyser ringsmodellen fremsto for instituttledergruppene • Ser umiddelbart konsekvenser av beslutninger som kvalitativt forbedret som et steg i beslut- • Gir mulighet til å skape felles forståelse og ningsprosesser. Mulighetene for selv å kunne skape felles bilde prøve ut ulike scenarier ved å skru på ulike inn- Informasjonstilgangen en hel ledergruppe sitter tektsparametere ga en tilgjengelighet av data og på samlet er mye mer omfattende enn det hvert muligheten til bedre å forstå forutsetningene i enkelt individ besitter. Det å gjøre simuleringen inntektsfordelingsmodellen og hvordan den fak- sammen, tilrettelegger for at deres reaksjoner på tisk slår ut for instituttet. Følgende produktegen- simuleringen underveis blir en viktig komponent skaper i simuleringsverktøyet ble ansett av insti- i å bearbeide informasjon som en del av beslut- tuttledergruppene som kvalitativt bedre: ningsprosessen. Dialogen underveis i utarbei- • Visualisering av utfall av ulike scenarier delse av scenarier i ledermøter var en viktig del • Trendlinjer er enklere å forstå enn andre gra- av bearbeidingen av informasjon og av analysen fiske fremstillinger av scenarier av mulige utfall. Denne dialogiske bearbeidingen Bearbeiding av Analyse av mulige Vurdering av informasjon utfall handlingsalternativ 6 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020 Valg av beslutning