Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 5

FORSKNING ser forutsatt at identifiserte produktegenskaper lingsmodellen. Dette innebærer at simuleringen og prosessegenskaper innfris. Funnene i studiet endres hver gang brukerne legger inn et nytt tall viser tydelig viktigheten av å utvikle simule- og at deres valg påvirkes av andre ledergruppers ringsmodeller i tett samarbeid med sluttbrukerne valg av scenarier. Simuleringsmodellen legger i deres egen beslutningskontekst. Kibsgaard gir godt til rette for å kunne stille seg spørsmål som på grunnlag av studien anbefalinger om hvor- hva-hvis, og gjøre vurderinger ut fra det simulerte dan utvikle og innføre simuleringsmodeller som resultatet. grunnlag for beslutninger. Resultatene fra studiet kunne nyttiggjøre seg av digital simulering som Utprøving av digital simulering i ledermøter et godt beslutningsgrunnlag. I tillegg viser resul- Som et ledd i produktutviklingen av simulerings- tatene at bruk av simulering forbedrer følgende modellen gjennomførte Wangen og Kibsgaard steg i beslutningsprosesser: bearbeidelse av infor- flere runder med utprøving av simuleringsmo- masjon, analyse av mulige utfall av beslutningen dellen i ledergruppemøter på 4 institutt. Simule- og veiing av de ulike beslutningsalternativene. ringsmodellen ble godt mottatt av instituttleder- identifiserer hva som må til for at lederne skal gruppene. De ga gode innspill til videre utvikling Utvikling av simuleringsmodellen av simuleringsmodellen, i tillegg til at de ga Modell for inntektssimulering ble utviklet ved uttrykk for at bruk av simulering også ville påvirke Avdeling for virksomhetsstyring av virksom- hvordan de som ledergruppe tar beslutninger, hetsanalytiker Andreas Slettebak Wangen. For- altså selve beslutningsprosessen. Før innføring målet var å utvikle en simuleringsmodell som av simuleringsmodellen var instituttledernes legger til rette for å simulere fremtidig bevilg- muligheter for å vurdere fremtidige inntektsmu- ningsinntekt basert på Kunnskapsdepartemen- ligheter relativt utfordrende. Som en instituttle- tets produksjonsindikatorer og som ivaretar der uttrykte det var «Det å være instituttleder på behov for innspill fra instituttene til fakultetene NTNU som å kjøre en buss fra bakerste sete med om langtidsplaner i langtidsbudsjettet. litt tåke på glasset, fordi man har så lite styrings- Simuleringsverktøyet som produkt er bestå- verktøy». Bruk av simuleringsmodellen viste seg ende av programvaren IBM Planning Analytics Software med en del kapabiliteter for å bygge scenarier, i tillegg til en simuleringsmodell som Andreas Slettebak Wangen har utviklet. Model- len ble utviklet konseptuelt først som et ledd i den politiske prosessen internt på NTNU med å vedta en ny Rammefordelingsprosess av bevilg- ningsinntekt. Utvikling av simuleringsmodellen i Planning Analytics, som en digital implemen- tering, ble gjort for å gi en mer robust og bru- kervennlig løsning. Simuleringsmodellen for inntektssimulering er konstruert for å legge til rette for kontinuerlig endring siden simulerings- modellen er direkte koblet mot Rammeforde- PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020 5