Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 4

FORSKNING Bruk av digital simulering styrker strategiske beslutningsprosesser P AV GRY JORDET KIBSGAARD, TJENESTEANSVARLIG UTVIKLINGSLEDER, AVDELING FOR VIRKSOMHETSSTYRING, NTNU inntektsscenarier ved hjelp av en simule- Digital simulering som grunnlag for beslutninger ringsmodell utviklet for ledergruppene ved Problemformuleringen i studiet var hva som må alle NTNUs institutter. Simuleringsmodellen er til for å nyttiggjøre seg av simulering i beslut- utviklet ved NTNU som en del av et større digita- ningsprosesser, noe som forutsatte en utforsking liseringsarbeid av virksomhetsstyring. Gry Jordet av digital simulering som både produkt og pro- Kibsgaard leder utviklingsarbeidet og har i tillegg sess. Studiet er gjennomført som del utviklings- skrevet masteroppgave om bruk av digital simu- arbeidet av simuleringsmodellen med formålet lering som grunnlag for beslutninger hvor hun å styrke virksomhetsledelse ved Instituttene tok utgangspunkt i ledergruppenes utprøving av ved NTNU. Resultatene fra studiet viser at bruk simuleringsmodellen. av simulering kan forbedre beslutningsproses- å NTNU kan ledere nå simulere fremtidige 4 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020