Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 32

PROSJEKT 2019 Arne Krokan Jan Christian Vestre «Menneske og teknologi i takt» var siste fellest- Jan Christian Vestre, daglig leder, Vestre innle- ema der Arne Krokan, NTNU var førstemann ut det med «Hvordan få folk med på store endrings- med tema «Gaming møter prosjektledelse». Han prosesser?» Vestre leverer «bymøbler» mange startet med å vise til spillet «Fortnite» der en blir steder utenlands i tillegg til Norge (som eksem- utsatt for stadig nye ukjente situasjoner som en pel Aker Brygge i Oslo). De er nå etablert i 15 må lære seg å takle ved hyppige beslutninger på stater i USA etter at de vant konkurransen om ufullstendig grunnlag. Gjennom spill kan prosjekt- uteområdet på Times Square, New York. De er deltakere øve seg på ferdigheter de ellers ikke får opptatt av å skape sosiale møteplasser i bymiljø utviklet godt nok gjennom sitt arbeide. Dette kan slik de også har gjort i Paris og Brussel. Selska- bidra til opplevelse av mestring og økt nytteverdi. pet har all sin produksjon i Skandinavia, basert Spill trener opp egenskaper som fremmer samar- på fornybar energi og kortreiste og miljøvenn- beid, utvikler sosiale ferdigheter, ferdigheter til å lige materialer og har en vekstrate på 20% årlig. lede og utvikle kommunikativ kompetanse. Dette Vestre er opptatt av at næringslivet må bidra til er også god trening for prosjektledere der det også å realisere FNs 17 bærekrafts mål, og han hevdet er mye ukjent i situasjonen og en jobber med pro- at Norge har alle forutsetninger til å bli en grønn blemløsning. «Spill er en viktig treningsarena for industristormakt. Han illustrerte ved eksempler utvikling av ledere» hevdet Krokan og viste til at på hvordan de arbeider i denne retningen der de bl.a. McKinsey bruker spill i søkeprosessen etter som ett eksempel venter på sin første helelek- nye medarbeidere. triske lastebil til transport. «Det er muligheter 32 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020