Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 30

PROSJEKT 2019 Jon Lereim og Jarle Skreberg sene og ledelsesprosessene. Skreberg og Lereim Jo Røislien, professor ved UiS/UiO, snakket om presenterte en kartlegging av hvordan digitalise- «Er mer informasjon alltid bedre? «Big Data» sva- ring, herunder big data, maskin-læring, AI, robo- ret – eller et nytt spørsmål?» I dagens prosjekter tisering, og predictive analytics, kan forbedre og har vi stadig større tilgang på informasjon. Vi kan effektivisere prosesser og verdiskapning slik det estimere, simulere og analysere. Vi kan lage erfa- bl.a. benyttes hos Aker Solutions med en digital rings-databaser. Men gjør vi bedre valg? Hva for- leveransemodell fra FEED-fasen gjennom hele teller tallene og hva forteller de ikke? Og er mer prosjektet til plattform i drift. Det benyttes adap- informasjon alltid til det bedre i prosjekter? Er ‘Big tive byggeblokker for å øke gjenbruk og maksimal Data’ svaret, eller bare et nytt spørsmål i dagens systemfleksibilitet i utviklingen. Aker Solutions prosjektarbeid? Hvis maskinene tenker for oss – og Cognite utvikler morgendagens digitale tvilling hva da med mennesket opp i det hele? Røislien for beslutningsstøtte for prosjekt-gjennomføring illustrerte dette ved å gi flere eksempler fra his- og operasjonell fase. Det er livsløpsperspektivet torien der bl.a. amerikanske valgkamper ble ana- som er i fokus slik at det er produktoptimalise- lysert og hvordan Gallup utviklet sitt mønster for ring og ikke produksjonsoptimalisering som er i undersøkelser ved å benytte et gjennomsnitt av fokus. De benytter avanserte digitale tvillinger i befolkningen i sine spørreundersøkelser. alle faser fra konsept til ferdigstillelse som inklu- derer bruk av ny teknologi innen maskinlæring og AI. 30 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020