Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 29

PROSJEKT 2019 Strøm 2: «Læring skaper handlekraft». deller, nye partnerskap og arbeidsmetoder. Pro- (forfatter var ikke til stede i Strøm 2, men den nå grobunn for fremtidens vekstselskaper. Dette omtales for å vise bredden i programmet) foredraget handlet om hvilke grep man må ta for blemer som før ble håndtert av myndighetene gir å posisjonere seg for en utvikling som stiller nye «Samarbeid og kollektiv læring for klimatil- krav til bærekraftige forretningsmodeller – og pasning av bygg og infrastruktur» var tema til hvordan samfunnsproblemer kan være den vik- Ragnhild Kvålshaugen og Lena Bygballe, begge tigste kilden til nye forretningsmuligheter. BI, der de forsker på samhandlings- og innova- byggenæringen. «Handlekraft gjennom digitaliserte beslutninger» Preben Carlsen, daglig leder i Sandkassa, snak- Jon Lereim, BI og Jarle Skreberg, Cognite innle- ket deretter om «Hvordan konvertere samfunn- det om «Digitaliserte beslutningsprosesser i og sproblemer til nye forretningsmuligheter». Kli- rundt prosjekter. Når er de støttende?» Digitali- maendringene utfordrer etablerte modeller for sering endrer måten prosjekter planlegges og forbruk og produksjon. Ny teknologi stimulerer gjennomføres på. Det gjelder for alle prosjektpro- fremveksten av revolusjonerende forretningsmo- sessene, produksjonsprosessene, støtteproses- sjonsprosesser og effektive byggeprosesser i PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020 29