Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 28

PROSJEKT 2019 Madeleine T. Skjølsås Stefan Sjøholt-Hawkins viktigheten av ledelsens rolle når det kommer bygg, og byggekostnadene er redusert med minst til å bedre prosjektene var hovedmålet med hans 20 %. Standardiserte løsninger har også redusert presentasjon. kostnader til drift og opplæring av personalet. Ansatte i fengsler kjenner seg igjen uavhengig av Krav til økt verdiskaping: Systematisering og sted, og innsatte får enhetlige forhold uavhengig standardisering, Årets prosjekt 2018, var tema av soningssted. Romprogram er standardisert, for presentasjonen til Statsbygg bestående av med krav til arkitektur, materialer og løsninger. Madeleine T. Skjølsås, avdelingsdirektør Stefan Grunnlaget er skalerbart slik at man får utnyttet Sjøholt-Hawkins og prosjektleder Arne Walaas, konseptet om det er større eller mindre fengsler prosjektleder. Fra 2015 har Statsbygg og Kriminal- som skal bygges eller utvides. Avklaringer med omsorgen i samarbeid standardisert og systema- bruker og oppdragsgiver skjer mer effektivt. tisert bygging av fengselsbygg, med meget god Arealveilederen ble utviklet samtidig med utvik- effekt på både kostnad og byggetid. Det er utarbei- ling og bygging av fengslene på Skien, Ullersmo det en arealveileder for standardisering av feng- og Eidsberg. Som eksempel ble nevnt at prosjek- selsbygg som reduserer usikkerheten og skaper teringstiden på utvidelse av Ullersmo var 4,5 større forutsigbarhet i prosjektene. Arealveilede- måneder og ble bygget opp med 166 prefabrik- ren har mer enn halvert tiden fra plan til ferdig kerte cellemoduler. 28 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020