Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 11

PORTRETTINTERVJU E rnst R. Midtun er prosjektdirektør i APM, bedrifter. Heldigvis synes det som om bygg- og og arbeider med prosjektutvikling. Han er anleggsbransjen går rimelig bra fremdeles. Jeg anleggsingeniør med spesialkompetanse synes faktisk at folk flest er flinke til å innordne i organisasjonsutvikling og internasjonalisering. seg situasjonen, men det kommer til å bli en kre- Han har hatt ledende stillinger hos de fleste store vende tid fremover for de aller fleste. entreprenører i Norge, og har ledet større prosjek- Tom: Ja, det er tanker vi deler. Det skal bli inter- ter i Asia og Afrika. Han har ellers bakgrunn som essant å se hvordan Norge reiser seg igjen etter Næringslivskoordinator i Sandefjord kommune og hvert. Hvordan er det forresten med sertifiserin- var den første i Norge som tok IPMAs A sertifikat ger av IPMA-kandidater for tiden? Driver du fort- i prosjekt-, program- og porteføljeledelse i 2007. satt som assessor? Han var også styreleder i NFP fra 2007 til 2015. Ernst: Ja, jeg er fremdeles assessor for Norsk Ser- Tom: Det var hyggelig å snakke med deg igjen tifisering AS på alle IPMA-nivåer, og holder meg Ernst. Nå er det en stund siden. Hvordan er situ- derfor oppdatert på hva som skjer innen faget. asjonen din i denne Corona-tiden? Gjør du deg Men vi er nok rammet av Coronaen, når det gjel- noen tanker om hva som skjer i samfunnet akku- der kandidater. Det er langt færre påmeldte til rat nå? sertifisering nå i vår, men jeg regner med at det Ernst: Ja, det skulle vært interessant å vite om løsner til høsten. det er omfattende prosjektkompetanse i bered- Det var interessant å lese portrettintervjuet du skaps-Norge, for ikke å snakke om på de større hadde med Jens Nørve i det forrige magasinet. sykehusene våre. Jeg sitter vel dessverre ofte og Det er et spennende arbeid han er i gang med i registrerer at mye skjer ad hoc. Etter som tiden det nye Digitaliseringsdirektoratet. Han har jo går synes planleggingen å bli bedre og bedre, men vært og er en forkjemper for å få inn prosjektle- jeg undres ofte på hvordan pandemien hadde blitt delse i offentlig sektor. Kommunal sektor, som jeg håndtert dersom prosjekterfaring med tilhørende kjenner svært godt, har et stort potensiale ved å «verktøy» hadde vært benyttet. Det å vite at man innføre prosjektledelse. Aller mest å hente har ikke vet er ikke så farlig, men å ikke vite at man sannsynligvis Helse- og sosialsektoren, som ofte ikke vet – det er både farlig og kostbart. Det er drives av topptung linjeledelse. Forutsetningen omfattende og dyp kunnskap i miljøet, som vur- for å få innpass i kommunesektoren ligger nok i å derer og håndterer tiltakene som gjøres i Norge, overbevise rådmennene at her ligger det et ubrukt men jeg savner en gjennomgående kunnskap i inntektspotensial og/eller en enorm besparelse prosjektledelse. å hente. En bevisstgjøring av rådmenn og deres Tom: Ja, der er vi helt enige. Er du/dere påvirket ledergrupper kunne nok latt seg gjennomføre av situasjonen nå? også i disse Coronatider. Det går jeg ut fra at Jens Ernst: Ja, vi er et team som driver med utvikling Nørve har begynt å tenke på. av et større internasjonalt transport-prosjekt. På Til slutt vil jeg gjerne skryte litt av NFP. Styret vir- grunn av Corona-viruset så går selvsagt dette ker svært kompetent, og jeg registrerer at Young prosjektet, som mange andre prosjekter, med Crew er aktive, samt at sekretariatet absolutt vet noe nedsatt hastighet for tiden. Dette på grunn hva de driver med! av begrenset tilgjengelige ressurser. Vi tåler Tom: Det skal jeg selvsagt formidle videre, og takk godt dette, men det er dessverre kjempestore for praten Ernst og lykke til videre med prosjektet utfordringer for mange, både rent privat og for ditt. PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020 11