Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 9

SAMSPILLSMODELLEN Samspill - kontrakter til det beste for fellesskapet AV INGRID GÅSVIK EKLUND, HR PROSJEKT AS OG KJELL-ANDRÉ HONERUD, DLA PIPER I bygg- og anleggsbransjen har det vært media- av arkitekter og rådgivere, og deretter priskonkur- fokus på bruk av den såkalte "Kvam-modellen". ranse på entreprisene for utbygging av prosjektet, "Kvammodellen" er medieskapt og eksisterer leverer leverandørene i samspillsmodellen tilbud ikke i markedet. Det korrekte betegnelse er sam- på design og pris samtidig. Modellen er kritisert spillskontrakt med design. Samspillsmodellen er av ulike aktører i bransjen. Kritikken er først og utbredt av mange offentlige og private byggherrer fremst rettet mot konsulenten Kjell Kvam sin i hele landet. Anskaffelselsprosedyren som nor- rolle i gjennomføringen av flere prosjekter. I til- malt benyttes er konkurranse med forhandlinger legg er det reist spørsmål om lovligheten av bruk med pris og design som tildelingskriterier med av modellen, da særlig vurdert opp mot anskaf- påfølgende samspillsfase etter kontraktsinngå- felsesregelverket. Både Norske arkitekters lands- else. Mens det i tradisjonelle anskaffelser er van- forbund (NAL) og praktiserende advokater har lig av oppdragsgiver først får designet prosjektet advart mot bruk av modellen. PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019 9