proresto 3/2013 - Page 49

”Asiakkaamme ovat tyytyväisiä, kun heitä mahdollisesti kohdan- ”Pyrimme kaikin keinoin varmistamaan tuotteen jäljitettävyyden sekä sopivuuden markkinoillemme. Meillä on pitkäaikaisten toimitta- nut ikävä asia hoidetaan ripeästi ja ammattitaidolla”, Saari sanoo. Kun tuoteturvallisuusasiat nousevat otsikoihin, myös Heinon Tu- jasuhteiden mukanaan tuoma luottamus toimittajiimme sekä tavarantoimittajasopimuksessa määritellyt kriteerit, jotka toimittajien tulee täyt- kun asiakkaat aktivoituvat kyselemään tuotteista. Tällaisissa tilan- tää esimerkiksi sertifikaattien osalta. Toiminnanohjausjärjestelmämme teissa yritys laatii asiakaskunnalle suunnattuja tiedotteita, joissa ot- mahdollistaa jokaisen tuotteen jäljitettävyyden valmistuksesta asiak- sikoihin noussut asia avataan Heinon Tukun ja sen asiakkaiden näkökulmasta. Saaren mielestä toiminnan kaallemme saakka”, Saari sanoo. Tuontikauppa tuo Saaren mukaan jonkin verran haasteita tuotteiden alkuperän selvittä- ”Elintarvikkeissa miseen. Osaava ja kokenut henkilöstö pystyy tuotevirheet voivat avoimuuden ja läpinäkyvyyden pitäisi olla itsestäänselvyys alan toimijoille. ”Tuotteen elinkaaren läpinäkyvyys on kuitenkin selvittämään tarvittavat tiedot vai- pahimmassa tapauksessa kaikkien yhteinen etu. Sen avulla alan toi- keammissakin tapauksissa. Yrityksen asian- aiheuttaa hyvinkin mijat voivat osoittaa luotettavuutensa. Elin- kohtalokkaat seuraukset.” tarvikkeissa tuotevirheet voivat pahimmas- tuntevan toiminnan takeena ovat SA-14 000- sa tapauksessa aiheuttaa hyvinkin kohta- ja 22 000-sertifikaatit. lokkaat seuraukset. Emme voisi toimia tällä Saari painottaa asiantuntevan asiakas- alalla asiakkaidemme luotettavana kump- palvelun roolia tuotteiden laatuun ja alkuperään liittyviin kyselyihin vastaamisessa sekä palautteiden vastaanotta- panina, ellei meillä olisi tämä jäljitettävyysasiakin kunnossa. Näis- misessa. Asiakkaalta tuotteesta tullut palaute kirjataan yksityiskohtai- sä asioissa ei, vaatimustason kasvaessa, voi kuitenkaan koskaan sesti selvityslomakkeelle. Lomakkeen tietojen avulla voidaan tarvittaes- olla valmis. Siksi kehitämme alati tapojamme toimia”, Saari poh- sa jäljittää tuotteen valmistaja ja valmistuserä tarkasti. tii. 3/2013 proresto 47