prointerior 2/2024 | Page 35

NÄKÖKULMA

Jani Kaaresto Greenled Oy
Kirjoittaja Jani Kaaresto on Green Building Council Finlandin kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäsen ja työskentelee vastuullisuuspäällikkönä ja tuotekehityksen tiiminvetäjänä Greenled Oy : ssä .

TIETOA KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN – TERMIT TUTUIKSI

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALA tarvitsee tietoa ja osaamista alan säädöskehityksen muuttuessa . Matkalla nopeassa kestävyyssiirtymässä on hallittava myös alan jatkuvasti kehittyvä sanasto . Termit ja määritelmät selkeyttävät alan sisäistä keskustelua .
Ympäristöseloste kertoo tuotteen ympäristövaikutukset EPD eli ympäristöseloste on asiakirja , jossa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset tyypillisesti tuotteen koko elinkaaren ajalta . Ympäristöselosteessa tuotteen elinkaari jaotellaan moduuleiksi :
A1-A3 Tuotevaihe ( mm . raaka-aineet , kuljetus ja valmistus ) A4-A5 Rakentamisvaihe ( kuljetukset työmaalle ja työmaatoiminnot )
B1-B5 Käyttövaihe , rakennukseen liittyvät ( mm . käyttö , kunnossapito , korjaukset jne .)
B6-B7 Käyttövaihe , rakennuksen toimintaan liittyvät ( energiankäyttö ja veden käyttö )
C1-C4 Rakennuksen purkuvaihe ( mm . purkaminen , purkuvaiheen kuljetukset , jätteen käsittely ja loppusijoitus )
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset ( mm . uudelleenkäytöstä , hyödyntämisestä ja kierrätyksestä arvioidut positiiviset nettovaikutukset ).
Ympäristöselosteessa esitetyt tulokset perustuvat standardoituun elinkaariarviointiin ( LCA , Life Cycle Assesment ) ympäristövaikutusten selvittämiseksi .
Vaikutuspotentiaali ilmaston lämpenemiseen ( GWP ) = hiilijalanjälki Ympäristöselosteessa esitellään useita ympäristövaikutuksia kuvaavia vaikutusluokkia , kuten ilmastonmuutos , happamoituminen , otsonikato ja rehevöityminen . Tällä hetkellä näistä tunnetuin on ilmastonmuutoksen vaikutusluokka ja sen indikaattori vaikutuspotentiaali ilmaston lämpenemiseen ( GWP , Global Warming Potential ), jonka yksikkö on kg CO 2 ekvivalentti . Hiilidioksidiekvivalentti on suure , joka kuvaa eri kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastovaikutusta . Tämä tunnetaan myös termillä hiilijalanjälki .
Viimeisimmän standardiversion mukaisissa ympäristöselosteissa ilmoitetaan tyypillisesti neljä vaikutuspotentiaalia ilmaston lämpenemiseen eli Global Warming Potential indikaattoria : 1 . Fossiiliset polttoaineet ( GWP‐fossil ). 2 . Eloperäinen ( GWP-biogenic ). 3 . Maankäyttö ja maankäytön muutos ( GWP-luluc ). 4 . Kokonaisvaikutus ( GWP-total ), joka on kolmen edellä mainitun tekijän summa . Ympäristöselosteessa eri indikaattoreiden arvot esitetään edellisessä kappaleessa kuvattujen elinkaaren vaiheiden moduuleiden mukaisesti jaoteltuina .
Rakennustuotteiden ympäristövaikutusten ilmoittamiseen tulossa vaatimuksia tulevaisuudessa Tulevan rakennustuoteasetuksen , CPR ( Construction Products Regulation ) päivityksessä tullaan todennäköisesti asettamaan vaatimuksia , joiden mukaan rakennustuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset tulee ilmoittaa suoritustasoilmoituksessa ( DoP , Decralation of Performance ). Ilmoitettavat ympäristövaikutukset tulevat pohjautumaan nähtävästi EPD-ympäristöselosteeseen .
Rakennustuotteita ovat sellaiset tuotteet , jotka tulevat kiinteäksi osaksi rakennusta , kuten betonielementit , ikkunat , teräsrakenteet ja sahatavara . EU : n rakennustuoteasetus koskee niitä rakennustuotteita , joille on harmonisoitu tuotestandardi tai jolle valmistaja on hakenut eurooppalaisen teknisen arvioinnin ( ETA ).
Vaikka kaikki rakennuksissa ja rakentamisessa käytettävät tuotteet eivät kuulu suoraan rakennustuoteasetuksen vaikutuksen piiriin , voi esimerkiksi ekosuunnittelusääntelyn kehittymisen kautta tulla tulevaisuudessa myös näihin muihin tuotteisiin liittyviä vaatimuksia ympäristövaikutusten ilmoittamiseksi . Esimerkkinä työn alla oleva ekosuunnitteluasetus ( ESPR , Ecodesign For Sustainable Products ) ja siihen liittyvä digitaalinen tuotepassi ( DPP , Digital Product Passport ).
Tulevaa lainsäädäntöä ja niiden tarkkaa sisältöä on mahdotonta varmuudella ennustaa . Varmaa on kuitenkin se , että tuotteiden ympäristövaikutuksien selvittämisen sekä niiden ilmoittamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa . n
Green Building Council Finlandin blogeja kirjoittaa joukko kestävästi rakennetun ympäristön asiantuntijoita . Lue lisää : figbc . fi
2 / 24 prointerior 35