Potter & Moore Brand Catalogue 2018 Creightons Brand Catalogue 2018 - Page 65

Product Specifications

Product Code
Brand Variant Size
Harmonis ed Tariff Code
Unit Bar Code
Unit Unit Gross Leng weight th
Unit Width
Unit Height
Outer Case Size
Outer Bar Code
Sku ML gm mm mm mm units Kg mm mm mm
Ingredients
Outer Gross weight
Outer Length
Outer Width
Outer Height
Cases Per Layer
Layer Load
Full Pallet
Full Pallet
20 Foot Contain er
20 Foot Container
Std UK
Std UK
Std UK
Std UK
10 UK
10 UK
Pllt
Pllt
Pllt
Pllt
Pallets
Pallets
Cases
Layers
CASES
UNITS
CASES
UNITS
CN6560 Body Butter Raspberry & Pomegranate 475ml 3307 3000 5015833309713 524g 106 106 80 3 05015833309720 1.63kg 326 115 96 29 12 348 1044 3480 10440 CN6561 Body Butter Vanilla & Macadamia 475ml 3307 3000 5015833309737 524g 106 106 80 3 05015833309744 1.63kg 326 115 96 29 12 348 1044 3480 10440 CN6562 Body Butter Mango & Papaya 475ml 3307 3000 5015833309751 524g 106 106 80 3 05015833309768 1.63kg 326 115 96 29 12 348 1044 3480 10440 CN6672 Body Butter Simply Strawberry 475ml 3307 3000 5015833311372 524g 106 106 80 3 05015833311389 1.63kg 326 115 96 29 12 348 1044 3480 10440 CN6673 Body Butter Shea & Ginger 475ml 3307 3000 5015833311396 524g 106 106 80 3 05015833311402 1.63kg 326 115 96 29 12 348 1044 3480 10440 CN6536 Body Lotion Vanilla & Macadamia 400ML 3307 3000 5015833309775 446g 60 60 213 6 05015833309782 2.74kg 191 132 228 45 5 225 1350 2250 13500 CN6537 Body Lotion Raspberry & Pomegranate 400ML 3307 3000 5015833309799 446g 60 60 213 6 05015833309805 2.74kg 191 132 228 45 5 225 1350 2250 13500 CN6538 Body Lotion Mango & Papaya 400ML 3307 3000 5015833309812 446g 60 60 213 6 05015833309829 2.74kg 191 132 228 45 5 225 1350 2250 13500 CN6674 Body Lotion Simply Strawberry 400ml 3307 3000 5015833311419 446g 60 60 213 6 05015833311426 2.74kg 191 132 228 45 5 225 1350 2250 13500 CN6675 Body Lotion Shea & Ginger 400ml 3307 3000 5015833311433 446g 60 60 213 6 05015833311440 2.74kg 191 132 228 45 5 225 1350 2250 13500 CN6664 Shower Scrub Vanilla & Macadamia 250ML 3307 3000 5015833311204 282 76 50 207 6 5015833311211 1.75 162 111 218 66 5 330 1980 3300 19800 CN6665 Shower Scrub Mango & Papaya 250ML 3307 3000 5015833311228 282 76 50 207 6 05015833311235 1.75 162 111 218 66 5 330 1980 3300 19800 CN6666 Shower Scrub Raspberry & Pomegranate 250ML 3307 3000 5015833311242 282 76 50 207 6 05015833311259 1.75 162 111 218 66 5 330 1980 3300 19800 CN6667 Shower Scrub Simply Strawberry 250ML 3307 3000 5015833311266 282 76 50 207 6 05015833311273 1.75 162 111 218 66 5 330 1980 3300 19800
CN7581
CN7583
Bath & Shower Gel Gift Set Hand Cream Gift Set
5 x 100ml 3307 3000 5015833313949 667g 247 58 111 6 05015833313956 4.15kg 377 263 130 15 5 75 450 750 4500
3 x 100ml 3307 3000 5015833313987 426g 238 47 190 6 05015833313994 2.69kg 310 250 210 10 8 80 480 800 4800
Product Specifications Product Code Brand Variant Sku Size ML Harmonis Unit Unit Outer Outer Cases 20 Foot Unit Unit Outer Outer Outer Layer Full Full 20 Foot ed Tariff Unit Bar Code Gross Leng Case Outer Bar Code Gross Per Contain Width Height Length Width Height Load Pallet Pallet Container Code weight th Size weight Layer er Std UK Std UK Std UK Std UK 10 UK 10 UK gm mm mm mm units Kg mm mm mm Pllt Pllt Pllt Pllt Pallets Pallets Cases Layers CASES UNITS CASES UNITS Ingredients CN6560 Body Butter CN6561 Body Butter Raspberry & Pomegranate Vanilla & Macadamia 475ml 3307 3000 5015833309713 524g 106 106 80 3 05015833309720 1.63kg 326 115 96 29 12 348 1044 3480 10440 475ml 3307 3000 5015833309737 524g 106 106 80 3 05015833309744 1.63kg 326 115 96 29 12 348 1044 3480 10440 CN6562 Body Butter Mango & Papaya 475ml 3307 3000 5015833309751 524g 106 106 80 3 05015833309768 1.63kg 326 115 96 29 12 348 1044 3480 10440 CN6672 Body Butter Simply Strawberry 475ml 3307 3000 5015833311372 524g 106 106 80 3 05015833311389 1.63kg 326 115 96 29 12 348 1044 3480 10440 CN6673 Body Butter Shea & Ginger 475ml 3307 3000 5015833311396 524g 106 106 80 3 05015833311402 1.63kg 326 115 96 29 12 348 1044 3480 10440 CN6536 Body Lotion Vanilla & Macadamia 400ML 3307 3000 5015833309775 446g 60 60 213 6 05015833309782 2.74kg 191 132 228 45 5 225 1350 2250 13500 CN6537 Body Lotion Raspberry & Pomegranate 400ML 3307 3000 5015833309799 446g 60 60 213 6 05015833309805 2.74kg 191 132 228 45 5 225 1350 2250 13500 CN6538 Body Lotion Mango & Papaya 400ML 3307 3000 5015833309812 446g 60 60 213 6 05015833309829 2.74kg 191 132 228 45 5 225 1350 2250 13500 CN6674 Body Lotion Simply Strawberry 400ml 3307 3000 5015833311419 446g 60 60 213 6 05015833311426 2.74kg 191 132 228 45 5 225 1350 2250 13500 CN6675 Body Lotion Shea & Ginger 400ml 3307 3000 5015833311433 446g 60 60 213 6 05015833311440 2.74kg 191 132 228 45 5 225 1350 2250 13500 CN6664 Shower Scrub Vanilla & Macadamia 250ML 3307 3000 5015833311204 282 76 50 207 6 5015833311211 1.75 162 111 218 66 5 330 1980 3300 19800 CN ԁMݕȁMՈ5A儀50܀Ȁ؀܀؀ԀĸԀȀĀ؀Ԁ) 8؁MݕȁMՈI䀘AɅє50܀ȀȀ؀܀؀ĸԀȀĀ؀Ԁ) 8܁MݕȁMՈMMɅ݉50܀؀Ȁ؀܀؀̀ĸԀȀĀ؀Ԁ) ѠMݕ) 8)ЁM)! ɕ) 8)M(ԁ܀ݜ܀Ā؀؀иխ܀̀ԀԀԀ(́܀܀ٜ܀؀Ѐȸ孜