Połamany długopis 2/2018 2 numer 2018 - Page 19

ojczyzn. Muszę się jednak przyznać, że często zastanawiam się nad tym, jak wyglądałoby mo- je życie, gdybym żył w Twoich czasach. Czy również byłoby mnie stać na walkę oraz po- święcenie życia w obronie ojczyzny? Mam świadomość tego, że odpowiedź na to, niewąt- pliwie trudne pytanie, jest niemożliwa, bo- wiem jedynie sytuacja, w której stawia nas los, potrafi jednoznacznie rozwiązać wątpliwości dotyczące odpowiedzi. Uważam, że Powstanie odegrało dużą rolę poprzez fakt odniesionego sukcesu oraz uczestnictwo Pana i wszystkich powstańców w tworzeniu II Rzeczypospolitej, w obronie jej granic i w odbudowie administracji polskiej. Dzisiaj pamięć o Was wciąż żyje w tradycji ro- dzinnej, w pieczołowicie przechowywanych pamiątkach, nazwach ulic i placów, opubliko- wanych wspomnieniach i relacjach. W powie- cie rawicki pamięć o powstańcach najlepiej przechowują cmentarze przykościelne, gdzie są indywidualne i zbiorowe mogiły powstańcze. Wydarzenia i bohaterów tamtych lat upamięt- niają nazwy ulic: w Rawiczu Ignacego Buszy, Stanisława Kamińskiego, Stanisława Mikołaje- wicza, w Miejskiej Górce, Jutrosinie i Bojano- wie znajduje się ulica Powstańców Wielkopol- skich. Źródłem wiedzy o dziejach Powstania są okolicznościowe gazetki. Ponadto lokalne władze, jak i organizacje, czy stowarzyszenia takie jak Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze w Rawiczu, corocznie organizu- ją konkursy, wystawy, rajdy i uroczyste akade- mie, w których czynnie biorę udział. Patriotyzm, ojczyzna, honor to wielkie słowa. Dla mnie najwyższą wartością jest życie, zachowanie jego ciągłości i pozostanie w tym stanie. To właśnie Pan żyjąc i kochając jest dla mnie symbolem tej wartości, źródłem dumy i powodem do chluby i to właśnie Panu należy się pamięć, szacunek i wdzięczność. Hanna Buczek kl. II d (G) „Nasza duma narodowa” Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku Michał Jurdeczka, uczeń kl. II g Weronika Skiba kl. II d (G) „Orzeł w koronie” 19