Persian Standard | Page 218

ساکشن
كابين سوناي پرشين
ساکشن
: تخلیه ‏●زیرآب
آب داخل جکوزی پس از استفاده ، از طریق زیرآب تخلیه می شود . جهت بازکردن یا بستن خروجی آب ، از دستگیره ی زیرآب استفاده می شود . با چرخاندن دستگیره در جهت عقربه های ساعت ، دریچه ی زیرآب باز می شود و آب تخلیه می شود . در زمان پرکردن آب ، باید دستگیره ی
. زیرآب در خلاف عقربه های ساعت چرخانده شود تا دریچه بسته و آبِ‏ داخل جکوزی خارج نشود
: در پوش زیرآب ●

دارای پیچ تنظیم می باشد که با آن می توان خروجی آب را تنظیم کرد . لازم است همیشه مهره . پیچ سفت نگه داشته باشد
: سطح سنج آب ‏●سنسور برای جلوگیری از آسیب رسیدن به پمپ ، جکوزی های پرشین به سنسور سطح سنج آب
مجهز شده اند . این سنسور در مواقعی که سطح آب پایین تر از حد استاندارد باشد اجازه نمي دهد . پمپ جکوزی روشن شود
سنسور سطح سنج آب