Persian Standard | Page 190

جکوزی تيپ 3
هیچ وقت حوله یا لباس خیس را روی لبه های جکوزی قرار ندهید ، زیرا باعث خطای عملکردسنسور سطح سنج آب می شود
) استفاده از جکوزی ( ماساژورهای کناری ■
هنگامی که سطح آب در حد مطلوب ، یعنی بالاتر از محل سنسور سطح سنج آب قرار گرفت ، با فشار کلید ( روشن / خاموش ) پمپ جکوزی را روشن کنید . با روشن شدن پمپ ، آب از ماساژورها ( جت ها ) خارج می شود و جکوزی آماده استفاده می شود شما می توانید با تغییر دادن جهت ماساژورها
. مسیر جریان آب و هوا را به دلخواه تغییر دهید
. همچنین با گرداندن شیر هوا فشار آب خروجی از ماساژورها تنظیم می شود با فشار دادن بار دوم کلید ( روشن / خاموش ) پمپ جکوزی به صورت متناوب عمل کرده و
حالت ماساژور تغیر می کند و فشار دادن کلید ( روشن / خاموش ) برای بار سوم جکوزی را خاموش . می کند توجه داشته باشید در صورتیکه آب کافی در جکوزی وجود نداشته باشد ، پمپ جکوزی روشن نمی شود . در زمان فعال بودن جکوزی نیز اگر سطح آب کاهش یابد پمپ به صورت خودکار خاموش می شود . همچنین بعد از -15 20 دقیقه کارکرد ، پمپ جکوزی به صورت
. خودکار خاموش می شود
) استفاده از ماساژورهای کف ( بلوئر ■ کلید مربوط به ماساژورهای کف ( بلوئر ) است . با فشار این کلید ماساژورهای کف فعال شده
. با سرعت ثابت کار می کنند . با فشار مجدد کلید فشار هوا به صورت خودکار کم و زیاد می شود فشار کلید