Persian Standard | Page 184

پرشين

جکوزی تیپ : 1 ابتدا باید جکوزی را پر آب کنید . قبل از این کار با گرداندن دستگیره ی زیر آب درجهت خلاف . عقربه های ساعت از بسته بودن زیر آب مطمئن شوید
همچنین دقت کنید دهانه ی ساکشن به وسیله ی اشیای زاید مسدود نشده با شد . شایان ذکر است که روی تمامی جکوزی ها سیستم ایمنی منحصر به فردی در قسمت ساکشن نصب شده است که در صورت مسدود شدن ساکشن توسط اشیای زاید هیچ گونه خطری برای
. پمپ دستگاه و استفاده کننده ایجاد نمی گردد
صفحه ی کنترل جکوزی های تیپ یک