PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 9

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 2.5. Llengua i escola. L'Escola utilitza com a primera llengua d'aprenentatge el català: és la llengua vehicular i de comunicació oral, escrita, així com en el retolament del Centre. La llengua castellana escrita s'introduirà a partir del primer nivell. L'escola es compromet a què els alumnes surtin amb el màxim domini possible de les dues llengües al final de la seva escolarització a l'escola. L'adquisició de coneixements en la llengua anglesa començant al segon curs de cicle infantil es una ferma proposta que es va fer l’any 2003 i que continua vigent tot i no participar en cap Pla d’Innovació de Llengües Estrangeres. El Projecte lingüístic del centre especifica el tractament de les llengües a l’escola (aprovat el 2008) 2.6. Coeducació Entenem per coeducació el procés per al qual s'arriba a través de les vivències de relació entre nens i nenes, a l'acceptació de la pròpia sexualitat. Coeducació no consisteix, per tant, en tenir nens i nenes en una mateixa aula. Volem fomentar entre els nostres alumnes el concepte d'igualtat entre sexes respectant les singularitats de cadascun.