PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 29

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 4.4. Associacions. 4.4.1. Associació de Mares i Pares d'alumnes. L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola la formen els pares i mares dels tots els alumnes de l’escola. Els òrgans de gestió de l’Associació de Mares i Pares són elegits i/o renovats a començament de cada curs depenent de les altes i baixes dels alumnes al centre. L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes es regeix per un estatuts i té com objectius promoure la participació dels pares en la dinàmica de l'escola. L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes organitza les activitats extraescolars presentades cada començament de curs en el Consell Escolar i vetlla pel correcte funcionament d’aquestes.