PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 26

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 4.3.4. Comissió d’atenció a la diversitat: Formada pel Cap d’estudis, professor/a d’EE, de l’aula d’acollida, psicòleg/a de l’EAP. La funció és revisar les mesures d’atenció a la diversitat. Aquestes comissions poden variar en funció de les necessitats que sorgeixin cada curs.