PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 24

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 4.1.3. Òrgans de gestió docent. 4.1.3.1. Comissions del Consell Escolar. Comissió econòmica: li correspon el seguiment i control del pressupost anual del centre aprovat pel Consell Escolar. Comissió de convivència escolar: li correspon efectuar el seguiment i control del compliment del Reglament de Règim Intern del Centre, com a eina de funcionament que regula la convivència escolar. 4.2. Equips docents. 4.2.1. Equips de Cicle. Dos cicles: Educació Infantil amb Cicle Inicial de Primària i Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària. Formats per tots els mestres tutors d'un mateix cicle a més dels especialistes i mestres de suport o de reforç que actuïn en el cicle. La finalitat d'aquests equips és coordinar tots els mestres d'un mateix cicle.