PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 23

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 4.1.2. Òrgans unipersonals: L'Equip directiu del centre. 4.1.2.1. Direcció Òrgan de gestió executiva del centre. Ha de dur a terme els acords del Consell Escolar del Centre, els del Claustre de Professors, així com prendre iniciatives i impulsar accions per dinamitzar la vida de l'escola. La direcció correspon a un mestre/a de l'Escola. 4.1.2.2. Cap d'Estudis. Òrgan al qual li són assignades les tasques de seguiment i control de tot l'àmbit pedagògic del centre. El/la Cap d'Estudis ha de ser un mestre/a elegit pel Director. 4.1.2.3. Secretaria-Administració Òrgan que gestiona i administra la secretaria del centre. Ha de ser un mestre/a de l'escola elegit pel director.